Kyrkans relationer

Det runda bordets gemenskap

Kyrkan är en gemenskap där alla får plats. Män, kvinnor, barn, unga och äldre är alla välkomna och delaktiga i gemenskapen runt Jesus. Kyrkans gemenskap är ett levande exempel på den nåd i Jesus Kristus som Gud sträcker till hela världen. Den går över alla gränser. Det blir möjligt tack vare Anden och Andens gåvor. I Apostlagärningarna ser vi tre sidor av Andens gåvor till församlingen:

Mångfald i personligheter

I det gamla förbundet gavs Anden endast till särskilda ledare. Nu ges den till alla. Alla är bärare av Anden. Alla har fått gåvor från Gud. Därför är kyrkan kallad att utgöra en mångfald av gåvor, åldrar, erfarenheter, tro och livssituationer. Genom mångfalden signaleras något centralt för kyrkan – du är välkommen vem du än är.

Enhet i Kristus

När Anden stiger ned på pingstdagen är alla församlade ”med varandra”. Det innebär att de hör samman på djupet. Andens gåvor gör att de många tillsammans utgör en enda kropp i Kristus. Bibeln beskriver hur klass, kön, hudfärg och kultur inte får hindra gemenskapen och enheten i Kristus. Församlingen är en gemenskap som definieras av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av dess gränser.

Mångfald i uttryck

Kyrkan är tillsammans Guds folk. Bibeln använder bilden av en kropp med många delar.  Alla har sin viktiga del i kroppen och utför unika och viktiga uppgifter. Vi har alla samma Ande, men olika gåvor.

Att samtala om

Robert säger: ”vi förutsätter tro snarare än motsatsen”. I er verksamhet – utgår ni ifrån att människor har en tro på Gud?
Vilka steg skulle ni vilja ta för att fördjupa och utveckla er gemenskap?
Har ni lyssnat in vilka behov som finns hos barn och unga i er närhet? Hur har det i så fall påverkar er verksamhet?

En flergenerationsgemenskap

I Nya testamentet beskrivs ofta församlingen som en stor, öppen och inklusiv familj. Alltså en gemenskap där flera generationer av människor lever tillsammans och delar livet med varandra. Vi finns till för att uppmuntra varandra, bära varandras bördor, och hjälpa varandra. Det är ett av de unika dragen med församlingen. Att vi inte bara lever sida vid sida, utan tillsammans – barn, unga, vuxna och äldre.

Flera omfattande studier, både från USA och England, visar samma resultat: tro växer och blir rotad in i vuxenlivet när alla åldrar lever tillsammans i församlingen. Där unga och äldre får mötas och lära av varandra, och på så sätt stärker relationerna mellan generationer.

Att samtala om

Möts ni över generationsgränser i er församling?
Finns det några mötesplatser som är särskilt viktiga att utveckla för att bli en generationsöverskridande gemenskap?
Vilka steg skulle ni vilja ta för att öka mötet mellan olika generationer?

Förnya församlingens kultur

Varje församling har en egen kultur som utvecklats under åren och som påverkar varför, hur och vad vi gör. Det är viktigt att återkommande se över den kulturen. Vi behöver utveckla gemenskapen i riktning mot vårt uppdrag, vår vision och våra värderingar och målsättningar. Kan vi låta något dö för att nytt liv ska växa fram? Vad ska bevaras och utvecklas?

För att göra barn och unga inkluderade och engagerade i församlingens uppdrag och vision, behöver vi se över värderingar och kultur. Många församlingar saknar reflektion kring sin barn- och ungdomsverksamhet. Jesus ger barnen en självklar och central plats i Guds rike. Utifrån Jesus borde det viktigaste vara att skapa bästa förutsättningar för barn och unga i församlingen.

Att samtala om

Vad i er verksamhet vill ni utveckla och vad kan vara dags att avsluta?
Hur kan man skapa en församlingskultur där barn och unga känner sig inkluderade?
Vad upplever ni skulle behöva förnyas i er församling för att ge mer plats för barn och unga?

Gruppövning: Skriv en motivering!

I er kommun delas det ut ett pris till en förening som gjort en viktig insats för barn och unga. Denna gång är det er förening som fått priset. Nu har det blivit tid för prisutdelning och det sker under en festlig middag i kommunhuset. Ni är på plats, och hör hur kommunen formulerat en tre mening lång motivering för ”årets insats för barn och unga”.

  • Hur lyder motiveringen?
  • Varför fick just ni priset?
  • Vad är det i er gemenskap som får er att bli vinnare?

Samtala, dröm och skriv ned er motivering, max tre meningar lång.
Fundera sedan på vad ni vill ta för steg idag för att nå dit i framtiden?