Försäkring

Alla Equmenias föreningar omfattas av ett försäkringsskydd genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Är du deltagare eller medlem? Då är du försäkrad!

När din lokalförening betalat medlemsavgift till Equmenia omfattas alla barn, ungdomar och ledare av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under aktiviteterna samt på resan till och från aktiviteterna.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen gäller personskador vid olycksfall. Det finns även ett tillägg för förstörda glasögon.

Gäller försäkringen utomlands?

Försäkringen gäller inom Norden. För resa utanför Norden bör en särskild utlandsförsäkring tecknas. Enskilda deltagare är eventuellt försäkrade genom sin hemförsäkring, för grupper kan man teckna gruppförsäkring.

Vid utlandsresor är det särskilt viktigt att kostnaderna för hemtransport (om något skulle hända på resan) täcks av försäkringsbolaget, utan någon beloppsbegränsning.

Ansvarsförsäkring

För aktivitet i Equmenia nationellts och Equmeniaregionernas regi finns en ansvarsförsäkring som täcker upp om någon skulle anses skadeståndsskyldig. Då hjälper försäkringsgivaren till att utreda om någon är skadeståndsskyldig och i förekommande fall betala skadestånd. Försäkringen gäller för skadeståndskrav för uppkomna person- eller sakskador. 

Här ingår inte de lokala föreningarna ute i landet, dessa måste teckna en egen försäkring för att ha försäkringsskydd.

Skadeanmälan

Har du eller någon i din grupp utsatts för skada ska du göra en skadeanmälan med hjälp av den här blanketten. Försäkringsnumret som ska anges är 3902152.

Anmälan skickar du sedan till:

Equmenia
Skadeanmälan
Box 14038
167 14 Bromma

Frågor?

Vi svarar gärna på frågor om försäkringen, ibland kan vi svara direkt och ibland får vi hänvisa vidare till försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag. Kontakta oss på margaret.pastoriza@equmeniakyrkan.se