Ombud röstar på riksstämma

Riksstämma

Vad är riksstämma?

Equmenias högsta beslutande organ är riksstämman. Där möts årligen representanter från alla föreningar. Under riksstämman fattas beslut om verksamhetsplan och budget. Motioner och propositioner bejakas eller avslås. Riksstämman väljer även en styrelse som leder verksamheten fram till nästa riksstämma.

Riksstämman 2021 19-21 november i Värnamo

Det blev fantastiska dagar, och äntligen fick vi ses igen! Temat för helgen var ”Ett hopp som bär”.

Nedan ser du vilka beslut som fattades under stämman, med reservation för ändringar i de exakta formuleringarna. Detaljer kring besluten kommer att finnas när protokollet är färdigställt och justerat.

Sammanfattning, beslut och medskick kring motioner och propositioner

Föregående års verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse lades till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

§18 Proposition om medlemsavgift, deltagaravgift och aktivitetsstöd

Riksstämman beslutade i enighet
att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 100 kronor per medlem,
att fastställa aktivitetsstödet för 2022 till 135 kronor ber bidragsgrundande medlem i bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk förening,
att fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte registrerar medlemskap för 2022 till 100 kronor per deltagare, samt
att medlemsavgift för ekumeniska föreningar minskas i proportion till andelen.

§19 Proposition om scoutavgift

Riksstämman beslutade i enighet
att fastställa scoutavgiften för 2022 till 117 kronor per scout.

§20 Proposition om budget

Riksstämman beslutade i enighet

att fastställa förslaget till budget för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31, samt
att ha med både utfall och budget för föregående verksamhetsår i nästa års handlingar.

§20 & 21 Motion och proposition om ordförandes arvode

Riksstämman beslutade i enighet

att Equmenias ordförande får ett månatligt arvode som ska uppgå till 16% av det vid tillfället gällande prisbasbeloppet som definieras i 2 kapitlet 6–10 § i lag (2010:110) Socialförsäkringbalken. För kvarstående ordförande gäller att det nominella värdet inte skall minska från ett år till ett annat,
att ordförande inte har rätt till traktamente eller friskvårdsbidrag,
att ersätta ordförande för kostnadsutlägg i tjänsten mot redovisade kvitton, när så möjligt utan att ersättningen blir föremål för förmånsbeskattning,
att Equmenia tecknar liv- och olycksfallsförsäkringar samt pensionsavtal för motsvarande det Equmenia hade tecknat om ordförande varit anställd och därmed omfattats av kollektivavtal, samt
att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan till nästa stämma och därefter ge ett förslag om arvodering av styrelsens medlemmar.

§22 Proposition om instruktioner till nomineringskommittéen

Riksstämman beslutade i enighet
att revidera propositionen om instruktioner för Equmenias nomineringskommitté enligt det presenterade förslaget,
att anta den av stämman reviderade instruktionen för Equmenias nomineringskommitté.

Stämman skickar med till nomineringskommittén att det önskas att de styrelsenominerades bakgrund ska vara tydligare beskriven i presentationen inför stämman samt att nomineringskommittén uppmuntras att söka yngre kandidater.

§ 23 Proposition om ny process för verksamhetsplan

Riksstämman beslutade med acceptans
att införa den nya processen för verksamhetsplan för verksamhetsåren 2022-2023, samt
att den nya processen ska utvärderas på stämman 2025. 

Stämman skickar med till styrelsen att stämman önskar öka detaljnivån i verksamhetsplanen kommande år, att stämman önskar forum för diskussion och frågor inför visionskonferensen samt en önskan att styrelsen ska fundera kring kommunikation av visionskonferens och förvaltningsstämma.

§ 24 Proposition om verksamhetsplan

Riksstämman beslutade i enighet
att anta förslaget till Verksamhetsplan för perioden 2022-01-01–2023-12-31.

Många ville skicka med till handlingsplanen att det önskas regelbundna livesändningar av gudstjänster med mera, ett Suntprat-koncept som behandlar existentiella frågor, arbete och utbildning för att främja öppna samtal och stöd till unga predikanter. 

§25 Proposition om stadgeändring

Riksstämman beslutade med acceptans
att revidera propositionen om stadgeändring enligt det presenterade förslaget,

Riksstämman beslutade i enighet
att anta de stadgeändringar som hade föreslagits i propositionen.
att anta följande stadgeändringar: i § 6.4 byta ut sista meningen till ”De valdas mandatperiod träder i kraft vid riksstämmans avslutande.” samt i § 8.4 byta ut sista meningen till ”De valdas mandatperiod träder i kraft vid förvaltningsstämmans avslutande.”

§ 26 Proposition om Trygga möten och utdrag ur belastningsregistret

Riksstämman beslutade med acceptans
att anta Riktlinjer till föreningarna för att motverka övergrepp,
att uppmana Equmeniakyrkan att anta likartade riktlinjer, framförallt gällande anställningar av personer som arbetar med barn och unga,
att bejaka principerna gällande hantering av utdrag ur belastningsregister och uppmana föreningarna att följa dessa.

§ 27 Val av ordförande

Riksstämman beslutade i enighet
att till ordförande välja Arvid Hardmo, Kumla.

§ 28 Val av styrelseledamöter

Riksstämman beslutade i enighet
att till ledamöter med en period på 2 år välja Tilly Liman, Stockholm, Carl Lagerqvist, Lidingö, Emma Gunnarsson, Stockholm och Sara Wahll, Göteborg,
att till ledamot med en period på 1 år välja Erik Eklund, Skellefteå.

§ 29 Val av revisorer

Riksstämman beslutade i enighet
att till revisorer för ett år utse Desirée Nylén Wittberg (auktoriserad revisor), Erik Elfgren och Gunnar Sjödelius, samt
att till revisorssuppleant för ett år utse Torbjörn Larsson (auktoriserad revisor).

§ 30 Val av nomineringskommité.

Riksstämman beslutade i enighet 
att anta förslaget till nominieringskommité.

De föreslagna var Daniel Arkbro, region Svealand, Emma Tonnvik, region Väst, Julia Ekman, regions Stockholm och Anna Gillsjö, region Öst.
Regionerna Nord, Mitt och Syd har varsin plats att fylla. Enligt Equmenias ordningar ansvarar respektive regionstyrelse för fyllnadsval till dessa platser.

§ 31 Beslut om nästkommande riksstämma

Riksstämman beslutade i enighet
att nästa riksstämma hålls hösten 2023, någonstans.

Så går förhandlingarna till

På rikstämman 2021 använde vi för första gången oss av något som kallas för konsensusmetoder under förhandlingarna. I filmen nedan kan du se hur det fungerar.

I handlingarna på sidan 6-8 kan du läsa mer om hur det går till att använda konsensusmetoder.

Meny

Grönsaker och rotfrukter från Hammargården i Forsheda.
Ekologiskt och hållbara val, så långt det är möjligt.

Middag (för de som föranmält det)

Pastasallad med soltorkad tomat och fetaost, grönsaker, kall sås samt bröd & smör.

Frukost

Bröd, smör, ost, grönsaker, kaffe, thé, juice, naturell yoghurt samt müsli.

Lunch

Blomkålscurry med sötpotatis, blomkål och linser. Serveras tillsammans med matvete, bröd & smör. Kaffe/thé

Middag

Färsbiffar med kött från Ulås Lamm & Gris alternativt grönsaksbiffar (veg), rostade rotfrukter, tzatziki och grönkålssallad. Cider från Kivik, Loka.
Ostkaka från Vrigstad, sylt och grädde.

Frukost

Bröd, smör, ost, grönsaker, kaffe, thé, juice, naturell yoghurt samt müsli.

To go-lunch

Falafelwraps med yoghurtdressing. Ramlösa.

Ombud

Lokalföreningen har rätt att skicka ombud enligt följande:
  • upp till 50 medlemmar ger rätt till två ombud
  • 51-100 medlemmar ger rätt till tre ombud
  • 101-300 medlemmar ger rätt till fyra ombud
  • 301-600 medlemmar ger rätt till fem ombud
  • 601 eller fler medlemmar ger rätt till sex ombud

Som ombud behöver du inte ha med dig någon fullmakt.

Frågor skickas till magnus.sternegard@equmenia.se