Publicerat 

Riksstämma

2019 är riksstämman i Årjäng, Värmland, 22-24 november. Boka in det redan nu!

2018 var temat på riksstämman ”Känn dig som hemma”. 2019 är det istället ”Into the wild”. Nu ska vi bort från det bekväma och ge oss ut i det spännande och okända. Passar bra på värdorten Årjäng, kanske  ”vackrast och vildast i västra Värmland”.

HANDLINGAR

PROGRAM OCH INFO

Har du frågor kring anmälan? Maila samuel.hummerdal(a)equmenia.se.

AFFISCH

Varför har vi en riksstämma? Och hur går det till? Och vad betyder alla svåra ord? Här finns riksstämmoskola som film som är till för att göra det lättare att förstå och hänga med i förhandlingarna!


Linköping 2018

23-25 november 2018 var det riksstämma i Linköpings Missionskyrka. Nedan kan du se vilka beslut som fattades och en film och bilder som summerar vad som hände under helgen.

Handlingar

Beslutsunderlag

Länk enkät inkludering

Beslut fattade på Equmenias riksstämma i Linköping 2018

 • 36 Beslut om motion angående registerprogrammet Repet
  Riksstämman beslutade:
  att uppdra åt styrelsen att skicka med motionärernas önskemål till det fortsatta utvecklingsarbetet av Repet och återkomma med vad som utförts till riksstämman,
  att styrelsen utreder möjligheten att ta fram ett helt nytt användargränssnitt för Repet,
  att uppdra åt styrelsen att ta med förslagen till kyrkostyrelsen så att uppgraderingen gäller hela Repet.
 • 39 Beslut om proposition angående medlemsavgift, deltagaravgift och aktivitetsstöd
  Riksstämman beslutade:
  att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 100 kr per medlem,
  att fastställa aktivitetsstödet för 2019 till 135 kr per bidragsgrundande medlem i bidragsgrundande förening eller bidragsgrundande ekumenisk förening,
  att fastställa rekommenderad deltagaravgift för verksamhetsgrupper som inte registrerar medlemskap för 2019 till 100 kr per deltagare,
  att medlemsavgift och aktivitetsstöd för ekumeniska föreningar minskas i proportion till andelen,
  att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten att inkludera medlemmar 0-5 år i aktivitetsstödet genom att ändra beloppet för aktivitetsstödet, samt återrapportera detta till Riksstämman 2019.
 • 42 Beslut om proposition om budget för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31
  Riksstämman beslutade:
  att fastställa det ändrade förslaget till budget för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31,
  att öka kostnaden för ekonomi och föreningsstöd med 200 000 kr för repetutveckling vilket ger ett verksamhetsresultat på -1 747 000 kr, ett resultat efter finansiella poster på -1 647 000 kr och ett kvarstående belopp för året – 1 537 000 kr.
 • 46 Beslut om proposition om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
  Riksstämman beslutade:
  att anta förslaget till verksamhetsplan för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31,
  att styrelsen inför kommande riksstämmor presenterar en preliminärt föreslagen handlingsplan,
  att detta förslag skickas ut som bilaga inför riksstämman,
  att ge styrelsen uppdrag att utvärdera de förändringar som gjorts i verksamhetsplanens form till riksstämman 2020,
  att ge styrelsen uppdrag att fortsätta utveckla formen för verksamhetsplanen i samband med de lokala föreningarna.
 • 56 Beslut om proposition angående hållbarhetspolicy
  Riksstämman beslutade:
  att anta uppdateringen av hållbarhetspolicyn,
  att i andra stycket under Jämställdhet och jämlikhet, sida 9; lägga till begreppet ”etnisk tillhörighet”,
  att under underrubrikerna ”Equmenias föreningar, ledare och medlemmar uppmuntras till att:” samt ”För anställda i Equmenia gäller att:” i avsnittet Miljö, sida 5; omformulera ”Ideella och anställda aktivt tar till sig kunskap…hållbar utveckling och miljö.” till ”Aktivt ta till sig kunskap inom miljöområdet och därigenom ha en genomtänkt och reflekterad syn kring hållbar utveckling och miljö.”,
  att under underrubriken ”Equmenias föreningar, ledare och medlemmar uppmuntras till att:” i avsnittet Jämställdhet och jämlikhet, sida 9; ta bort ”Equmenias föreningar och medlemmar uppmuntras att” i den andra punkten.

  Observera att protokollet ännu inte är justerat.