Medlemmar

En förening skulle inte finnas om det inte fanns några medlemmar! Så är det också med Equmenias föreningar, och med Equmenia i hela Sverige! Equmenia skulle inte finnas om inte det fanns medlemmar i föreningarna!

En medlem i en förening är inte bara någon som är med i föreningens verksamhet, det är någon som får vara med och påverka det föreningen håller på med. En medlem har rätt att påverka det som händer i sin egen förening, sin region och hela Equmenia nationellt!

För att vara medlem i Equmenia måste man vara medlem i en lokal förening. För att vara medlem måste man själv göra en aktiv handling varje år. Det kan vara att skriva på ett papper eller att betala in en medlemsavgift. Det går alltså inte att säga att alla som går på scout automatiskt är medlemmar. Eller att betala för flera år i taget.

Hur gör er förening?

Hur jobbar ni med medlemskap i er förening? Hur gör ni? Får man betala avgift? Eller blir man medlem med en underskrift? Hur gör ni för att hjälpa ledarna med detta? Har ni någon som är ansvarig för just det? Här nedan ser du olika vägar till medlemskap:

Mallar och mer information

Om ni klickar er vidare HÄR hittar ni dokument som kan vara till hjälp! Där finns exempelvis mallar för ansökan om medlemskap och mallar för närvarokort. Där finns också information om hur ni kan jobba utifrån den nya lagen GDPR (dataskyddsförordningen).

Vill du läsa mer om medlemskap? Här kan du ladda ner ett material om det:

Att utesluta en medlem

I Equmenia är alla välkomna, men det betyder inte att man kan bete sig hur som helst. Som styrelseordförande behöver man vara redo att ta ett samtal med någon som har betett sig illa, och i värsta fall kan föreningen behöva utesluta en medlem.

Innan man tar upp frågan om uteslutning är det viktigt att försöka föra en dialog med den det berör. Jesus betonar i Matteus 18:15–17 att det är klokt att försöka reda ut saker mellan fyra ögon, eller i en mindre grupp, innan man tar upp frågan i ett större sammanhang. I ett uteslutningsärende kan det vara styrelsens ordförande som försöker tala personen till rätta innan man börjar tala om uteslutning. Om inte det fungerar, kan två eller tre personer ur styrelsen försöka föra ett samtal. Det är viktigt att den det gäller får en chans att förstå både problemet och allvaret. Kanske kan det i första skedet räcka med en varning, och det är bara om problemet upprepas som ni behöver gå vidare med en uteslutning?

Innan ni sedan går vidare, bör ni ta upp frågan med församlingens ordförande och församlingsföreståndaren. De kanske vet något som ni inte vet, och om personen är medlem även i församlingen behöver ni ha en gemensam plan för hur ni ska göra. Ta också kontakt med antingen den regionala kyrkoledaren eller Equmenias general-sekreterare. De kan lyssna och ge goda råd, och det är bra om regionen och Equmenia vet om att ett uteslutningsärende är på gång. Ni behöver också prata igenom frågan ordentligt i föreningens styrelse, så att alla är medvetna om varför beslutet fattas.

Om ni behöver utesluta en medlem är det viktigt att ni kontrollerar vad det står i föreningens egna stadgar, och följer det. I Equmenias normalstadgar står det i § 4:

”Medlem som aktivt motarbetar föreningens stadgar och/eller verksamhet, eller på annat sätt uppenbart skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.”

Det här är en ganska ny bestämmelse i normalstadgarna, och det är inte alla föreningar som fört in den. Står det ingenting om uteslutning i era stadgar kan ni ändå utesluta någon som aktivt motarbetar eller uppenbart skadar föreningen, men skälen måste vara större än om ni har en uteslutningsparagraf, och beslutet måste fattas av årsmötet eller ett föreningsmöte för att vara giltigt.

Innan ni fattar beslutet om uteslutning, behöver ni ha ett nytt samtal med den som ska uteslutas. Fråga om personen vill vara med när beslutet fattas, för att ha möjlighet att ge en förklaring. När beslutet är fattat behöver ni meddela uteslutningen skriftligt. Även i det läget är det bra att också försöka ha ett samtal om det som har hänt. Att utesluta en medlem innebär inte att ni sedan kan strunta i personen. Tvärtom har ni i styrelsen ett särskilt ansvar att be för den ni uteslutit, och hjälpa honom eller henne att bete sig bättre i framtiden, om ni får möjlighet.

Om den som uteslutits tycker att uteslutningen var oskälig, kan han eller hon stämma föreningen vid en domstol. Det är dock mycket ovanligt att domstolarna tar upp sådana ärenden till prövning. Högsta Domstolen har uttalat att ideella föreningar har stor frihet att besluta om sina egna inre angelägenheter, och att uteslutnings-ärenden bara bör bli domstolsfrågor om de har stora praktiska och ekonomiska konsekvenser för dem de berör. Om det skulle bli en domstolsprövning prövas uteslutningen mot föreningens stadgar och mot god föreningssed.

En uteslutning behöver inte vara för all framtid. Beroende på situationen kan den som uteslutits få en chans att komma tillbaka. I så fall bör någon i styrelsen få ansvar att föra ett samtal med personen för att se om situationen har förändrats. Ibland kan styrelsen redan när uteslutningsbeslutet tas fundera på när det kan vara aktuellt att föra ett sådant samtal.

Om någon som deltar i föreningens verksamhet utan att vara medlem missköter sig, kan föreningen säga ifrån att den personen inte är välkommen i verksamheten utan att gå igenom en uteslutningsprocess. Även i det fallet är det klokt att försöka föra ett samtal i enrum innan man ger ett sådant besked, och även då har föreningen ett ansvar för att be för den det berör.