Publicerat 

Stadgar

Stadgarna är ramarna för er förening. Man kan också säga att det är de regler som gäller i föreningen. I stadgarna ska framgå vad som är föreningens ändamål och vilka demokratiska förhållningssätt som gäller.

Som förening måste man följa det som står i stadgarna. Det är viktigt för att alla i föreningen ska få komma till tals och inte någon eller några ska driva frågor som inte föreningen står bakom.

Equmenia har tagit fram normalstadgar föreningar kan utgå från när de skriver sina stadgar. Normalstadgarna finns på hemsidan. De är genomarbetade både med tanke på vad vi vill att Equmeniaföreningar har som grund (§1) och hur man vill att föreningarna ska fungera demokratiskt.

Från och med 2016 krävs att det finns en bestämmelse i stadgarna om hur man gör om man vill utesluta en medlem. Det krävs bara i nya stadgar.

För att föreningen ska kunna få del av det bidrag som Equmenia får av staten, måste stadgarna uppfylla vissa villkor. Framför allt gäller det att föreningen ska vara fristående från församlingen. Stadgarna får därför inte ha några bestämmelser om att “församlingen ska godkänna årsmötets beslut” eller liknande. Det får heller inte finnas någon typ av bekännelsekrav på medlemmar eller styrelseledamöter i stadgarna.

När en förening antar nya stadgar ska de nya stadgarna godkännas av Equmenias styrelse. Skicka gärna in förslaget på nya stadgar redan innan det är dags att fatta beslut så har ni möjlighet att göra förändringar om det är nödvändigt. När beslutet är fattat vill Equmenia få in de nya stadgarna och protokoll från mötet till stadgar@equmenia.se.

Detta behövs för att Equmenias styrelse ska godkänna stadgarna:

  • Att § 1 överensstämmer med normalstadgarna
  • Att föreningen är fristående
  • Att det inte finns några bekännelsekrav
  • Att man (om man har antagit stadgar efter 2016) har med hur man gör med uteslutande ur föreningen. (Detta är ett krav som skatteverket ställer)
Ändringar i stadgarna

Hur man gör för att ändra i stadgarna står i en av de sista paragraferna i stadgarna. När ni gjort ändringar i stadgarna vill Equmenia att ni skickar in de nya stadgarna. Normalstadgarna har en bestämmelse om att vissa paragrafer bara kan ändras om Equmenias styrelse godkänner ändringarna. Det gäller t.ex. om ni byter namn på föreningen.

Equmenia hjälper er gärna om ni har mer funderingar kring era stadgar. Vända er till er regions föreningsutvecklare, eller skicka frågor till stadgar@equmenia.se.

Normalstadgar för en förening

Dessa normalstadgar antogs vid riksstämman i Vännäs 2012 och uppdaterades vid riksstämman i Tierp 2015. De finns i två versioner. Ett word-dokument som föreningen enkelt kan ändra, och en PDF-version:
Normalstadgar för förening (Word-version)
Normalstadgar för förening (PDF-version)

Normalstadgar för Equmenias regioner

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012.
Normalstadgar för regionerna (Word-version)
Normalstadgar för regionerna (PDF-version)

Stadgar för riksorganisationen Equmenia

Antagna vid riksstämman i Vännäs 2012 i första läsningen och vid riksstämman 2013 i Göteborg i andra läsningen. Senast uppdaterade vid riksstämman i Eksjö 2014.
Equmenias_stadgar_2014

Här kan ni ladda ner material om Equmenias stadgar.