Organisation

Vi, i Equmenia Nord, är som en kropp med många lemmar med olika roller och funktioner – och precis som i kroppen behövs vi alla.

Vid regionstämman möts vi för att visionera och fatta beslut om i vilken riktning vi ska gå samt välja regionstyrelse. Regionstyrelsen har till uppgift att styra regionens arbete och regionsamordnaren leder detta arbete som verksamhetsteamen har mandatet att utforma.

Översiktligt organisationsschema för Equmenia Nord

Regionstämma

Equmenia Nords högsta beslutande organ är regionstämman. Där möts årligen vi som region för att visionera och peka ut riktningen för oss. Utsedda representanter från alla föreningar fattar där beslut om inriktningen för verksamheten och ekonomin samt väljer en styrelse som leder verksamheten fram till nästa regionstämma.

Ombud

Som medlem har du chansen att få bli vald till att representera din förening som ombud på regionstämman. Varje förening har, enligt stadgarna, rätt att skicka 3 ombud. Som ombud har du rösträtt på regionstämman och du är därmed med och beslutar om Equmenia Nords framtid.

Vill åka på regionstämman som ombud?

Kontakta någon av dina ledare eller ordförande i din Equmeniaförening och berätta att du skulle vilja bli utsedd till ombud för din förening på regionstämman.

Motionera

Som medlem har du möjlighet att påverka vår region genom att ge förslag på vad vi som organisationen bör arbeta med i framtiden. Dessa förslag kallas för motioner. Varje enskild medlem samt alla föreningar i Equmenia Nord har rätt att motionera till regionstämman. Sedan tar vi upp motionen på regionstämman och beslutar om motionen ska arbetas vidare med eller inte.

Motionen ska innehålla ett förslag som regionstämman kan besluta om och du ska ha skickat motionen till styrelsen senast två månader före regionstämman. Regionstyrelsen har dock rätt att lägga fram en motion till regionstämman även om den inkommit senare.

Något du vill förändra i vår region? Skriv en motion!

Inför regionstämman 2024 så mejlar du dina motioner till ordförande Joel Brunnegård senast den 27 februari 2024.

Nominera

Du komma med förslag på vem eller vilka du skulle vilja se ska väljas till att sitta med i regionstyrelsen. Att komma med förslag på vilka som kan finnas med i styrelsen, eller andra förtroendeposter, kallas att nominera.

Valkommittén väljs på regionstämman och har till uppgift att förbereda personval inför kommande regionstämman, bland annat styrelseledamöter, ordförande och revisorer.

Intresserad att kandidera till något uppdrag eller nominera andra?

Kontakta i så fall Equmenia Nords valkommitté! Inför regionstämman 2024 så framför dina nomineringar till valkommittén genom Joel Powell och gör det senast den 27 februari 2024.

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

070-391 31 25

joel.powell@equmenia.se

Handlingar regionstämma Equmenia Nord

Senast en månad innan regionstämman finns handlingarna för regionstämman publicerade här på hemsidan.

Tidigare regionstämmor

Protokoll tidigare stämmor

Handlingar tidigare stämmor

Stadgar

Regionstyrelse

Regionstyrelsen utses av regionstämman och är ansvarig inför regionstämman för regionens verksamheten och dess förvaltning. Regionstyrelsen ansvarar för det långsiktiga arbetet med vision och strategi. Utifrån det riktningsmål och ekonomiskt mål regionstämman beslutat om har regionstyrelsen till uppgift att styra regionens verksamhet bl.a. genom att fastställa handlingsplan och rambudget. Regionstyrelsen ska även förbereda regionstämmans ärenden och företräda regionen.

Du får jättegärna höra av dig till oss i regionstyrelsen och berätta vad du tycker är viktigt och hur vi ännu mer kan stötta er i er lokala förening.

Inför regionstämman 2024 är det vi som som fått förtroendet att vara regionstyrelse för Equmenia Nord:

  • Joel Brunnegård, ordförande Equmenia Nord
  • Helena Apelqvist, vice ordförande
  • Sara Attheden, sekreterare

Verksamhetsteam

Vi har en stark tilltro till det personliga engagemanget och att de gåvor, kompetenser och hjärta vi har kan göra skillnad och vara till välsignelse för andra. Ett sätt att få ge utrymme för detta personliga engagemang är genom våra verksamhetsteam som har mandatet att driva och utveckla det regionala arbetet inom sitt verksamhetsområde.

Regionsamordnaren leder den operativa verksamheten och är ansvarig inför styrelsen för den, men verksamhetsteamen har delegerats stora befogenheter att, utifrån de av regionstämman beslutade riktningsmålen, utveckla och forma verksamheten inom sitt område.

I Equmenia Nord har vi sex verksamhetsteam:

  • Scoutteamet
  • Barnteamet
  • Ungdomsteamet
  • Unga-vuxna-teamet
  • Puls-teamet
  • Gamingteamet

I varje team finns en utsedd teamsamordnare som samordnar teamets arbete med övriga verksamhetsteam genom det ideologiska teamet.

<section class="alignwide section has-header has-page-width-content has-normal-vspacing section-header is-style-normal has-eq-purple-background-color has-background" aria-label="<strong>Någon idé du vill förverkliga som fler i regionen kan vara del av?</strong><br><strong>Sugen på att vara med i ett team

Någon idé du vill förverkliga som fler i regionen kan vara del av?
Sugen på att vara med i ett team?

Kontakta vår regionsamordnare eller någon av teamsamordnarna!

Joel Powell

Regionsamordnare och föreningsutvecklare Equmenia Nord

070-391 31 25

joel.powell@equmenia.se