Publicerat 

Växa i tro-planen

Equmenia och Equmeniakyrkan vill gemensamt lyfta fram församlingen som växtplats för hela livet. Det innebär att barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar ska få växa i tro tillsammans.

Equmenia har de senaste åren drivit ett medvetet arbete för att lokala föreningar ska arbeta processinriktat för unga och ha ett helhetstänkande för åldrarna 0-25 år. Planen kallas Växa i tro och är en pedagogisk helhetssyn som bygger på forskning kring både trosutveckling och religionspedagogik och våra egna erfarenheter. Ambitionen är att ta vara på förutsättningar och utmaningar i respektive åldersgrupp. Vi har gjort sex indelningar och grundvärderingar kopplade till respektive åldersgrupp.

 

Under varje åldersgrupp så ges vägledning kring vilka förutsättningar och utmaningar som finns i målgruppen. Allt för att ge den lokala församlingen och föreningen möjlighet att utvecklas åt sitt håll, efter lokala behov och förutsättningar – men med målet klart: att få barn och unga att växa i tro och få pröva det kristna livet.

För den lokala föreningen finns flera fördelar med att arbeta utifrån en helhetsbild:

1) Motiverar ledare att deras roll står i ett större perspektiv

2) Ger en bättre överlappning mellan olika verksamheter

3) Gör oss ansvariga inför framtiden – hur förvaltar vi de åldrar vi idag har om fem år? Om tio år?

De fyra ledorden

En norsk undersökning bland 300 ungdomar kring gudstro och erfarenheter visar att det finns bärande delar i kristen verksamhet som behöver finnas med för att tro ska grundas och växa, oberoende av ålder. Lägger man grunden rätt så lägger tidigare erfarenheter grund för fortsatt tillväxt i tro och gemenskap. Resultatet av Birkedals undersökning visar att de som har sin gudstro förankrad både i det kognitiva (kunskapen), det emotionella (erfarenheten) och det sociala (gemenskapen), har störst förutsättningar att behålla tron längre upp i åldrarna. Växa i tro-planen tar fasta på dessa tre områden, och beskriver dem som Berättelser, Upplevelser och Relationer.

Till detta läggs värderingen Delaktighet, som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Under 1970-talet fanns ett uttalat pedagogiskt arbete inom SMU med ambitionen att sätta ungdomars situation och levnadsvillkor i centrum för verksamhetens utformning. Ett uttryck för detta var de tankar av Paolo Freire, som introducerades i Sverige under 1970-talet. Begrepp som dialog, medvetandegörande och samarbete blir ledord för den nya pedagogiska grundsynen. Ledarna får en mer tillbakadragen roll som resurspersoner till gruppens förfogande. Alla, oavsett bakgrund, förväntades kunna vara med på samma villkor.

På samma sätt vill vi idag ta tillvara deltagarens erfarenheter av livet, ställa det i relation till Bibelns berättelser och hjälpa henne att ta ansvar för sitt eget liv. Vi vill ge deltagaren utrymme att bli delaktig i verksamhetens innehåll, i dess genomförande och bli en del av Guds mission. Delaktigheten syftar också till att bli medveten om sina gåvor, att ta ansvar och bli en utgivande människa. Att bli delaktig i Guds stora berättelse och förstå den vision Gud har för sin skapelse och allt den rymmer. Det skapar en kreativ miljö, där man bjuds in som deltagare att vara en medskapare. Deltagare och ledare går tillsammans för att växa i tro.

Med dessa formuleringar vill Equmenia ge en riktning för de mötesplatser som formas i mötet med målgruppen. För att en växt i tro ska ske över tid, så behöver dessa delar beaktas och finnas med i någon mån.

Växa i tro planen 0-25 år

0-2 år TRYGGHET

Kyrkan och dess gemenskap är en trygg och rolig plats.

I denna ålder så är tryggheten det mest centrala. Det är en ålder där vi kan ge barnet goda upplevelser av trygga samlingar i kyrkan och tron på att Gud älskar varje barn och tar hand om alla. Även föräldrarna behöver känna sig trygga med barnens plats i kyrkan och att Jesus är barnens vän.

Relationer

Att skapa trygga och verkliga relationer är väldigt viktigt i denna ålder. Det är vår utmaning både i mötet med barnen, men även barnens föräldrar. Det är viktigt vilka miljöer vi bjuder in till, hur vi ger plats för barn och föräldrar i gudstjänst och i annan verksamhet. Det är också att tidigt stärka relationerna mellan föräldrar och barn, så att tron kan få stöd till växt i en hemmiljö. Om barnet känner att hon lever i trygghet tillsammans med sina föräldrar, så lägger det en god grund för barnets gudsbild.

Upplevelser

Barn föds med en naturlig tro på Gud. Genom sång, dans och lek, men också i stillhet kan barnen göra upplevelser av Guds närhet. Att ge plats för gudsmöten är att lägga en trygg grund för att tron och tilliten till Gud ska växa.

Berättelser

Barnen tycker om att lyssna till korta berättelser och sagor som sätter igång deras fantasi. I denna ålder handlar det inte om att lära barnen Bibelns berättelser. Det viktiga är att bekräfta Guds kärlek till alla, och hur mycket han älskar oss. Jesus är alltid med oss.

Delaktighet

Ledare och barn samspelar genom leken, musiken och dansen och upptäcker genom detta livet tillsammans. För barnen är leken livsviktig för att utvecklas och ledarens roll är att stimulera detta. Ledaren kan växa i sin närhet till Gud genom att inspireras av barnens öppenhet och förmåga att förundras över det hon möter.

3-7 år GEMENSKAP

Vi har gemenskap med Gud och varandra.

Tron utvecklas när Gud möter oss personligen. Men den behöver växa i en verklig gemenskap med Gud och varandra. I denna ålder är tryggheten i relationerna mycket viktig. Bibelns berättelser ger mening och riktning för denna gemenskap och barnens öppenhet för det oförklarliga ger plats för gudsmöten.

Relationer

I denna ålder är gemenskapen det centrala. Vår utmaning är att hjälpa barnen att bygga relationer med varandra och med Gud. Barnen ska få uppleva att gemenskapen är viktig för dem, och gruppens gemenskap är grunden för den tro vi vill vägleda dem i. Smågruppens gemenskap är viktig, där det finns plats för att fördjupa tron tillsammans.

Upplevelser

Med sin rika och levande fantasi så behöver barnen inte ha alla svar. De klarar att leva i ovisshet och accepterar att det finns något större, något utanför det vi kan förstå och se. Det är grunden för att kunna ha en tro och tillit till den osynlige Guden. Därför är det viktigt att genom bön, lovsång och andra uttryck ge plats för gudsmöten.

Berättelser

Barnen älskar berättelser. Gärna långa och detaljerade beskrivningar, i ord, bild, drama, film, osv. De är nyfikna och lever i gränslandet mellan fantasi och verklighet. Genom att levandegöra Bibelns berättelser kan vi stimulera deras nyfikenhet och hjälpa dem att förstå hur Gud skapat oss, vem Jesus är och att han vill vara vår vän för alltid.

Delaktighet

Barn och ledare möts kring berättelsen, gemenskapen och mötet med Gud. Samlingen är en gemenskap. Ledaren har till uppgift att bjuda in barnen till en gemenskap med Gud och varandra. Tro uppstår genom att Gud möter oss personligen. Men den behöver gemenskapen för att växa. Det gäller både ledare och deltagare. Vi blir kristna tillsammans. Barnens frågor, kreativitet och nyfikenhet får plats i de samlingar vi bjuder in till.

8-12 år IDENTITET

Vägledning och utmaning till ett kristet liv.

Man ser sig inte längre som ett barn, men är samtidigt inte tonåring. Denna mellanålder kallas därför ibland för ”tweenies”, från engelskans between, mellan. För att skapa möjligheter till att växa i tro är det viktigt att stärka gemenskapen i gruppen, öka närheten till Jesus och utmana till ett kristet liv i vardagen.

Relationer

Kompisarna spelar stor roll, samtidigt som man blir mer och mer självständig. Därför är grupptillhörigheten väldigt viktig. Denna ålder behöver genom samtal, aktiviteter och läger bygga en stark gruppgemenskap. Den gemenskapen bör också stimulera individens bidrag till gruppen utifrån sina gåvor.

Upplevelser

Detta är en period i livet då man funderar kring vem man är och vad man ska bli. Det är viktigt att göra upplevelser av att Gud är vår vän, och att den relationen utmanar att leva i kärlek till andra. Upplevelsen består också i att få se exempel på hur kristen tro ger konkreta utmaningar i vardagen för ledare och andra vuxna.

Berättelser

I denna ålder gillar barn att samla fakta. De är intresserade av detaljer, ställer gärna frågor som öppnar berättelserna. Bibeln kan användas till att söka svar på frågor, lära sig verser utantill och upptäcka Bibeln som helhet. Fantasin och kreativiteten inbjuder till att dramatisera och fantisera kring Bibelberättelserna. Det är också viktigt att vägleda barnen i att tillämpa berättelsernas budskap i vardagen. Bibeln är inte bara berättelsen om vad som hänt, utan också berättelsen om mötet med föräldrar, vänner och skolan.

Delaktighet

Deltagarna behöver mötas utifrån att de är individer i en grupp. Därför är ledarens roll att bygga en stark gruppgemenskap, och på samma gång uppmärksamma och bjuda in individuella initiativ. Det kan handla om att gemensamt göra en terminsplanering, att ha en frågelåda dit man kan skriva frågor, att man gör ett Bibeldrama tillsammans efter gåvor och förutsättningar… Målet är att få deltagarna att bli delaktiga och bidra med sina gåvor.

13-15 år BEARBETNING

En bearbetning av det kristna livet och redskap att möta livets utmaningar.

I de yngre tonåren bearbetas mycket av barndomens erfarenheter. I takt med att man ser att människor tänker olika börjar också ifrågasättandet av den egna uppväxten. Därför är det viktigt att det finns plats för oliktänkande men också möjlighet att börja skapa en egen identitet i det kristna livet. Tron på Gud blir mer och mer personlig och ledaren hjälper till att vägleda i mötet med livets utmaningar.

Relationer

Typiskt för denna ålder är att man vill samtala och utväxla idéer och tankar med varandra. Genom detta så växer man som individ och bearbetar livet. Som ung upptäcker man att man kan ha olika uppfattning i frågor, och är ofta upptagen av hur man uppfattas av andra. I den lilla gruppens trygga gemenskap finns goda möjligheter att bearbetningen av livet och tron sker naturligt i mötet mellan deltagare och ledare.

Upplevelser

Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron så är det viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där vi kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda deltagaren i och till den personliga andakten i hemmet.

Berättelser

Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Tonåringen får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar.

Delaktighet

En tonåring behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tonåringen tidigare lagt på sina föräldrar. Nu står hon på trappsteget till vuxenlivets ansvar. Hon behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning.

16-20 år VUXENBLIVANDE

Kristen tro blir del av det egna livet och ger aktiva val in i vuxenvärlden.

I denna ålder lever många unga i flera olika miljöer. Man finns kanske i skolan, kyrkan, idrotten och familjen. Att bli vuxen handlar mycket om att hitta sig själv och värderingar som man är trygg i oavsett vilken miljö man rör sig i. Tron behöver bli till aktiva val i dessa miljöer. Äldre tonåringar behöver mötas med ett vägledande ledarskap som stärker individen och ger henne aktiva och reflekterade val. Det är också tid att pröva hur man själv kan bidra till gemenskapen.

Relationer

Det är viktigt att frågor kring vem Gud är och vem jag är ryms i gemenskapen. När tron i denna ålder mer och mer leder till aktiva val och handlingar blir gemenskapen ännu viktigare. I gemenskapen finns både möjligheten och modet att göra mycket som man inte skulle kunna göra på egen hand.

Upplevelser

Här fortsätter utmaningen att bli medveten om hur den Gud man läser och talar om också är närvarande i livet. Att vägledas i hur man vandrar i den helige Andens kraft och lever nära Gud i vardagen är viktigt. Tron behöver också får sin främsta källa till möten med Gud i vardagen och inte i gruppen. Därför behöver de unga förses med exempel och redskap för bön och tillbedjan i det egna livet.

Berättelser

Den bibliska berättelsen får mer och mer bli en vägledning till gudsmöten och handlande i vardagslivet. I berättelsen ryms en vishet, en vision om det goda livet tillsammans med Kristus. Målet med berättelsen för denna åldersgrupp är att leda mot personliga ställningstaganden i mötet med Bibelns karaktärer. Bibeln bör vara en bok som man med stöd läser och upptäcker på egen hand.

Delaktighet

Att som ung känna sig delaktig, betydelsefull och som en del av församlingen är viktigt. Därför bör man uppmuntra till att bidra i församlingens olika sammanhang, ex. barnverksamhet, gudstjänst, praktiskt arbete, media med mera. Man medverkar utifrån tanken om att alla har fått gåvor att bidra med. Här ryms också tanken kring ungt ledarskap, vilket bör uppmuntras genom vägledning och utbildning. Man bör också bjudas in i reflektionen kring församlingens kallelse och göras delaktiga i formandet av församlingens framtid.

21-25 år ANSVAR

Ett vuxet liv med ansvar i relationen till Gud, till andra människor och till skapelsen. Ansvar för sina gåvor för att betjäna andra.

När man passerar 20-årsåldern så är det inte längre andra, utan de egna valen, som framförallt påverkar en människa. Tron kan därför inte längre bygga på andra. Den behöver bygga på ett självständigt och kontinuerligt val att följa Jesus. Utmaningarna i mötet med målgruppen är att ge handlingsutrymme i hela den lokala gemenskapen så att de unga vuxna kan komma i funktion. De behöver få exempel och utrymme för att kunna bli en utgivande, kreativ och generös kristen som vill ge av sitt liv till andra.

Relationer

De unga vuxna behöver fortfarande relationer för att pröva sina personliga ståndpunkter och fortsätta forma sin identitet. Det är dock inte längre att ha så många vänner som möjligt som är viktigast. Det viktiga blir mer och mer att fördjupa några riktigt goda och ärliga relationer. Dessa unga vuxna behöver samtidigt ha samlingar för att fortsätta växa i tro tillsammans.

Upplevelser

Den som tidigare framförallt har upplevt Gud på stora möten eller i stilla ljuständning behöver få övas i att uppfatta Gud i vardagen och på andra sätt. Mötesplatserna som erbjuds bör stärka erfarenheten av Guds närvaro i vardagen genom vägledning i bibelläsning, bön och tillbedjan. Nya former för möten med Gud som exempelvis retreater eller konferenser om pionjärarbete behöver erbjudas.

Berättelser

Bibeln behöver bli en viktig del av livet där ordet prövas i gemenskap av andra, och leder till ett utgivande liv med ansvar för sina gåvor och relationer. Även berättelser och erfarenheter från tidigare generationer blir viktiga. Att ha en mentorsrelation, en andlig vägledare, är rekommenderat.

Delaktighet

Att hitta vägar att leva ut sin tro i relation till Gud, till andra människor och till skapelsen handlar om delaktighet. Man får vara med och ge tillbaka av det man fått av Gud. Det gör att unga känner sig betydelsefulla och som en del av gemenskapen. För att församlingen ska fortsätta att vara relevant så behöver de bli engagerade och känna att deras erfarenheter efterfrågas, gärna i fråga om församlingens framtid och riktning.