Vad är Equmeniascout?

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete. Vi är en del av Scouterna i Sverige och den världsvida scoutrörelsen.

Equmeniascout är scouting på kristen grund där de stora livsfrågorna och det vardagliga livet får plats. Här får barn och unga tro vad de vill, och vi respekterar varandras olikheter. Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du upplever livet och naturen tillsammans med dina scoutkompisar.

Verksamheten drivs oftast i nära anknytning och i lokaler som tillhör en församling som är ansluten till Equmeniakyrkan. Att vara med i barn- och ungdomsorganisationen Equmenia och i en Equmeniakyrka är inte samma sak men det går jättebra att vara med i båda.

Scoutmetoden

Vi kan göra väldigt många olikasaker i scouterna. Men för att det ska vara scouting behöver vi använda oss av en särskilt metod, ett arbetssätt som kallas scoutmetoden. Den brukar vi illustrera så här:

scoutmetoden

Patrullsystemet: Scouting görs bäst i små grupper som vi kallar patruller. Vanligtvis 4-7 scouter i varje patrull.

Scoutlag och scoutlöfte: Detta är vår värdegrund. Scoutlagen består av 7 delar som du kan läsa om lite längre ner. Scoutlöftet avläggs när vi blir scouter och lyder: Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Learning by doing: Att lära genom att göra. Detta är grunden i hur vi lär oss. Vi provar på, reflekterar över vad vi har gjort, och så gör vi det igen.

Symboliskt ramverk: I scouterna har vi många symboler. Det mest synliga är nog halsduk, scoutskjortan och alla märken. Vi har också ceremonier som scoutinvigning och andakter. Våra läger eller terminer kan ha särskilda teman som sätter ramarna för form och innehåll. T.ex. rymden eller något från fantasy-världen.

Lokalt och global samhällsengagemang: I Scouterna vill vi engagera oss i vårt samhälle och skapa en bättre värld. Vi vill vara en positiv kraft både lokalt och globalt. Därför fokuserar vi på samhällsengagemang genom aktiviteter och i att ge äldre scouter möjlighet att åka utomlands.

Stödjande och lyssnande ledarskap: Vi vill att alla scouter ska känna sig sedda och lyssnade till. Vi vill att scouterna ska få växa genom utmaningar och bra ledarskap. Ett bra scoutledarskap handlar om att ta tillvara på scouternas egna initiativ och intressen, att ge scouterna förtroende och låta de få testa på att leda varandra.

Friluftsliv: Att vara utomhus är den bästa miljön för lärande. Här möter vi mycket som utmanar oss och gör att vi utvecklas. Naturen är platsen som ger oss ett annat lugn än den vi hittar inomhus. Vi kan klättra i träd, springa, plocka blåbär, leka, eller sitta ner runt lägerelden tillsammans med kompisar, prata om livet och se upp på stjärnhimmeln innan vi kryper ner i den varma sovsäcken och lyssnar på skogens tystnad.

Scoutmetoden kan du läsa mera om hos Scouterna.

Scoutprogrammet

Genom scoutprogrammet vill vi göra det roligare att vara scout och enklare att vara scoutledare. Programmaterialet innehåller stöd, inspiration och tips till hur vi arbetar målinriktat i scoutkåren. Hos Scouterna finns guider för hur vi arbetar med scoutprogrammet i de olika åldersgrupperna exempelvis spårarna. Våra åldersgrupper är:

Spårarscouter 8-9 år
Upptäckarscouter 10-12 år
Äventyrarscouter 12-15 år
Utmanarscouter 15-18 år
Roverscouter 19-25 år

Målet med scoutingen är att vi vill att barn och unga ska bli redo för livet. Det målet jobbar vi mot genom att fokusera på hur barn och unga växer och utvecklas, nämligen inom fem områden: fysiskt, emotionellt, intellektuellt, socialt och andligt. Scoutprogrammet bygger på dessa fem områden och har brutits ner i 14 områden som vi kallar målspår. Målspåren illustrerar vi ofta med ballonger:

Målspår ballonger scout

För att scouten ska utvecklas eller ”lyfta” behöver vi jobba med alla 14 områden eller målspår under tiden barnet är scout. I praktiken innebär det att vi väljer ut 2-3 målspår / ballonger som vi jobbar särskilt med varje termin. Varje målspår har sin egen stegring, beroende på åldersgrupp. De 14 områden är:

Ta hand om sin kropp. Fysiska utmaningar. Förståelse för omvärlden. Känsla för naturen. Aktiv i samhället. Relationer. Aktiv i gruppen. Ledarskap. Problemlösning. Fantasi och kreativt uttryck. Kritiskt tänkande. Egna värderingar. Existens. Självinsikt och självkänsla

Vi har en egen ”läroplan” som beskriver dessa mål och vad vi ska uppnå. Planen finns i vår ledarbok:

Ledaren scout

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutens bön

Scoutens egen bön används ofta i samband med scoutandakter, avslutningar eller scoutgudstjänster. Bönen är skriven till scoutrörelsen av biskop emerita Caroline Krook.

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren,
hjälp mig följa scouters lag.
Amen

Vår scoutorganisation

Equmenias scoutkårer är oftast en del av en större lokalförening, en Equmeniaförening, som kan ha olika sorters verksamhet för barn och unga. Den lokala Equmeniaföreningen är en självständig organisation men brukar vara knuten till en församling i Equmeniakyrkan. På Equmenias riksstämma tar alla Equmeniaföreningar gemensamt beslut om nationella frågor som Equmenia jobbar med, också scoutfrågor.

Equmenias scoutkårer är anslutna till och en del av Scouterna i Sverige. Vi samverkar kring scoutprogram, scoutdräkt, utbildningar, läger och mycket annat. Alla Equmenias scoutkårer har rösträtt vid Scouternas stämma som hålls vartannat år (2020, 2022 etc).

Som scout i Equmenia är du också medlem i världsscoutorganisationerna WOSM och WAGGGS med över 40 miljoner scouter.

Nationella och regionala scoutstag

För att leda scoutverksamheten har Equmenia på nationell och regional nivå arbetsgrupper som särskilt fokuserar på scouting. Dessa kallas för stag (STrategiska ArbetsGrupper).

I del flesta av Equmenias regioner finns det regionala scoutstag. Dessa arbetar ofta med praktiska scoutfrågor för sin region, t.ex. regionala läger, kämpalekar (scouttävlingar) och ledarsamlingar. 

Nationella scoutstaget är en arbetsgrupp till Equmenias styrelse i frågor som rör scouting. Gruppen har inget formellt mandat att fatta egna beslut men får ofta i uppdrag av styrelsen att bereda frågor där styrelsen behöver underlag för beslut. Exempel på frågor som scoutstaget har arbetat med under de senaste åren är nationella scoutläger, samverkansavtalet med Scouterna, halsdukens och förbundsmärkets utseende, scoututbildningar och scoutklassikern. Nationella scoutstaget har möten ungefär varannan månad antingen online eller live och håller löpande kontakt runt frågor som rör scouting.

Vill du vara med i scoutstaget? Då går du hit:

Studieförbundet Bilda

Equmenias studieförbund är Bilda och vi jobbar tillsammans kring bland annat utbildningar och scoutprogrammet (www.bilda.nu). Studieförbundet Bilda är ett politiskt och religiöst obundet studieförbund som jobbar med folkbildning inom exempelvis kultur, livstolkning och musik genom kurser och studiecirklar.

Scoutshopen

Scoutshopen finns massor med bra prylar, programböcker och profilprodukter. Här kan du också köpa Equmeniascouts halsduk och förbundsmärke. Och scoutskjortor förstås!