Fotogenlykta och ballonger i scoutkök

Trygga möten och utdrag ur belastningsregistret

Equmenia vill vara en rörelse där barn och unga växer, i gemenskap med varandra och Jesus. För att vara trovärdiga denna vision måste vi som föreningar och ledare möta barn och unga på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. Vi behöver också ha beredskap att hantera sådant som vi önskar inte ska hända, men som kan ske.

Här hittar du information om hur din förening kan arbeta med utbildningen Trygga möten och med utdrag ur belastningsregistret som en del av ert motverkande och förebyggande arbete. För en trygg miljö för barn, fri från kränkningar och övergrepp.

Equmenia har tillsammans med Equmeniakyrkans tagit fram riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp.

Trygga möten i Equmenia

Alla ledare i Equmenia ska gå kursen Trygga möten vart tredje år.

Du som är scoutledare…

…behöver gå webbkursen. Som scout ingår kursen i scoutavgiften, men du behöver en kod för att få tillgång till kursen. Kontakta din kårchef eller personal i din region. Kursen når du via Scouternas lärplattform.

Du som scoutledare uppmuntras också att gå kursen om den arrangeras i din förening, men gå även webbkursen. I webbkursen går du igenom hur en trygg verksamhet ser ut. I livekursen pratar ni om hur det kan anpassas till just er förening och hur ni tillsammans kan förebygga alla former av övergrepp. Det är ett väldigt viktigt samtal. Mer om livekurser här nedan.

Du som är ledare i andra verksamheter än scout…

…kan gå Trygga möten på flera sätt:

Livekurs på plats i föreningen. Ni samlar ledarna och går en kurs om ca 3 timmar. Kontakta personal i din region för att boka.

Livekurs på webben. Varje termin körs några kurser på webben med deltagare från hela Sverige. Aktuella datum hittar du i kalendern.

Gå webbkursen. Gå kursen när du själv vill, i din egen takt. Kursen köps i Scouternas lärplattform. Kom överens i föreningen om vem som står för kostnaden.

Visa ditt intyg

När du har gått kursen får du ett intyg, antingen digitalt via Scouterna, eller från den som leder livekursen.

Kursintyget ska visas för föreningens ordförande, kårchef eller annan person som fått uppdraget. Att du har visat intyget ska antecknas.

Efter tre år ska du gå kursen igen och visa upp ett nytt intyg.

Utdrag ur belastningsregistret

Ledare över 16 år som finns i barn- och ungdomsverksamhet i Equmenia ska visa utdrag ur belastningsregistret vart tredje år. De som ska visa registerutdrag är de som är ordinarie ledare i verksamheter med deltagare under 18 år, ledare som är med på läger samt vårdnadshavare och andra vuxna som är med i verksamheten de flesta gånger på en termin.

Beställ utdrag

Ledaren själv beställer utdraget från Polisen. Utdraget som används heter ”Annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Utdraget beställs från polisens webbplats. Ledaren väljer om utdraget ska skickas till digital brevlåda eller per post till bokföringsadress.

Visa utdraget

När utdraget anlänt visar ledaren utdraget för två personer. En är vald till uppdraget av föreningens styrelse, och den andra kan vara t.ex. en ledarkollega. Ledaren behåller själv sitt utdrag och kan använda det i andra sammanhang.

Anteckna att utdrag visats

Att ett utdrag har visats noteras i en lista. Inget om vad som står i utdraget får antecknas, utan bara namn, datum och att det är uppvisat. Listan bör förvaras så att endast de som kontrollerar utdragen kommer åt den. Registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister är inte tillåtet.

Om det inte finns anmärkningar…

…fortsätter ledaren sitt uppdrag och visar sedan ett nytt registerutdrag efter tre år.

Om det finns anmärkningar…

…pausas omedelbart ledarens uppdrag till dess att det avklarats om brottet gör personen olämplig som ledare i barn- och ungdomsverksamhet. Equmenias nationella kansli kan kontaktas för råd och stöd.

Riktlinjer och principer beslutade av Equmenias riksstämma

Riksstämman 2021 i Värnamo antog följande riktlinjer och bejakade följande principer gällande hantering av utdrag ur belastningsregiste. Riksstämman uppmanade föreningarna att följa dessa.

Riktlinjer till föreningarna för att motverka övergrepp

Alla föreningar ska försäkra sig om att alla ledare har genomgått utbildningen Trygga möten när den inleder ett ledaruppdrag i föreningen.

För scoutledare gäller de krav på utbildning som fastställts av Scouterna.

Föreningen ska se till att varje ledare, minst vart tredje år, uppdaterar sina kunskaper om att motverka övergrepp, genom att delta i utbildningen Trygga möten eller motsvarande.1

Varje förening ska begära av ledare som går in i ledaruppdrag i föreningen att de uppvisar utdrag ur belastningsregistret.

Alla ledare ska visa upp utdrag ur belastningsregistret minst vart tredje år.

Alla ledare och centrala funktionärer2, vid större arrangemang som Equmenia arrangerar och där majoriteten av deltagare är under 18 år, ska uppvisa registerutdrag och intyg om genomgången utbildning i Trygga möten.

Principer gällande hantering av utdrag ur belastningsregister

Det är den enskilde ledaren som själv beställer utdraget.

Föreningens styrelse ansvarar för att alla ledare visar upp utdraget. Styrelsen kan delegera uppdraget till ex kårchefen gällande scoutledarna.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år när det visas upp. Utdraget behöver inte ligga i oöppnat originalkuvert.

Det ska vara två personer som kontrollerar utdraget. Detta ska vara ledande personer i förening eller församling till exempel kårchef, Equmenias ordförande, pastor, diakon eller församlingens ordförande.

Föreningens styrelse beslutar vilka som har denna uppgift.

Om utdraget visar att personen begått brott ska den ej välkomnas som ledare eller omgående tas ut ur ledaruppdraget. Denna uppgift hanteras av de som har uppdraget att kontrollera utdraget ur belastningsregistret. Föreningens styrelse har mandat att ompröva om ledaren ändå ska välkomnas. Omprövningen ska ske i samråd med församlingsstyrelsen och Equmenias generalsekreterare. Regional kyrkoledare ska informeras om situationen.3

Föreningen ska uppföra ett register där man antecknar vilka ledare som har visat utdraget. Detta register ska hanteras ansvarfullt at de personer som styrelsen givit uppdraget att kontrollera ledarnas registerutdrag. Styrelsen ansvarar att registret hålls uppdaterat.4

1 Med motsvarade utbildning menas utbildning som behandlar frågor om övergrepp och ansvaret man har, om man är ledare bland barn och unga. Som exempel på motsvarande räknas utbildningarna I trygga händer och Trygg kultur.

2 Med centrala funktionärer räknas personer som finns med i arrangemanget under en betydande del av tiden och har regelbunden kontakt med deltagarna.

3 I utdraget från belastningsregistret visas om personen dömts för: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån. Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget. Om personen i fråga enbart dömts för brott av lägre karaktär framgår det ej i utdraget.

4 Ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en namnlista i en pärm. Denna lista innehåller samtliga som har visat upp registerutdrag och omfattar enbart information om ”uppvisat” eller ”ej uppvisat” samt namn och datum för uppvisande. Det är inte tillåtet att notera eventuell information som finns i registerutdraget på något sätt. Listan ska förvaras på ett säkert ställe där inga andra än de av styrelsen utsedda personerna kommer åt informationen. Någon registrering i automatiserade register, som exempelvis medlemsregister är inte tillåtet.