Växa i tro-planen

En helhetssyn för växande tro bland barn och unga 0-25 år genom verksamhet och vardag.

Equmenia vill möta barn och unga på bästa möjliga sätt. Vi tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vår vision är att barn och unga genom vår verksamhet ska få möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus. Vi vill skapa en meningsfull vardag där de får växa och hitta sin väg i tro och liv.

Equmenias fyra värderingar

För att omsätta vår vision och våra värderingar i handling,
så har Equmenia tagit fram denna Växa i tro-plan.

Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.

Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.

Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi
delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.

Syftet med Växa i tro-planen

Planen är till hjälp för att forma medvetna mötesplatser som är anpassade efter barnens ålder, behov och förmågor.

GEMENSAM BILD

Växa i tro-planen vill ge en god grund för en gemensam bild och helhetstänk i ledargruppen kring undervisning och aktiviteter.

ÖPPENHET

Den vill öka öppenheten kring verksamhetens syfte, mål och innehåll samt hjälpa till att kommunicera detta till nya ledare, föräldrar och församling.

ENGAGEMANG

Växa i tro-planen vill öka engagemanget att bli och vara ledare i verksamheten, genom en pedagogisk och innehållsmässig helhet.

10 steg för terminsplanering

Arbetshäfte

Här hittar du de tio stegen för terminsplanering, samma innehåll som baksidan av Växa i tro plans-affischen men i variant som går lätt att skriva ut och använda vid planeringen.

Material från idébanken till terminsplaneringen

Växa i tro-planens delar

Fyra pedagogiska grunder

Vi tror att barn och unga behöver berättelser som ger vägledning i livet. Som hjälper att förstå sitt ursprung, sitt sammanhang, sin livsmening och uppgift. Det finner vi i bibelns berättelser, i kyrkans tradition och våra personliga erfarenheter. Hur skapar vi mötesplatser för Berättelser?

 1. DELA BIBELNS OCH KYRKANS BERÄTTELSER
  Vi vill bjuda barn och unga att sätta sitt liv i relation till bibelns och kyrkans berättelser. Där finns många teman som är vägledande och öppnar för samtal kring livet, till exempel bön, vänskap eller ondska. Målet med undervisningen är att på ett inspirerande sätt dela bibelns berättelser och hjälpa unga att formas och påverkas i mötet med den genom dialog och reflektion. Vi delar genom andakten, undervisningen och predikan.
 2. LEDARENS BERÄTTELSER
  Bibeln är full av berättelser om människors tro. Equmenia vill ge utrymme för ledaren att dela sina erfarenheter av livet och Gud. Det handlar både om utmaningar och möjligheter, om tro och tvivel. Syftet med ledarens berättelser är att ge deltagaren levande exempel på hur livet i tro kan se ut, med vittnesbörd om Guds storhet och tro mitt i livets utmaningar.
 3. DELTAGARNAS BERÄTTELSER
  Oavsett var man står i sitt liv och i sin tro, så vill vi skapa utrymme för deltagarna att dela sina erfarenheter. Det kan ske i små grupper och genom teman som öppnar för reflektion kring uppväxt, värderingar och tro.

Alla är välkomna till våra verksamheter. Vi vill visa Guds kärlek genom kärleksfulla och inkluderande relationer. För att ge möjlighet för alla att medverka, så arbetar Equmenia aktivt för att stärka och utbilda den lokala föreningen och dess ledare i att möta barn och unga utifrån deras behov, förutsättningar och livssituationer.

 1. VARM OCH INKLUDERANDE GEMENSKAP
  Vi vill erbjuda en varm och inkluderande gemenskap där vi vågar öppna oss för varandra. Det gör vi genom aktiviteter och lekar, genom att mötas i mindre grupper, ha roligt tillsammans och dela livet med varandra. Vi informerar föräldrar om verksamhetens innehåll och bjuder till engagemang och delaktighet.
 2. TRYGGA MILJÖER
  Som ledare arbetar vi för att forma trygga grupper genom tillhörighet, tillit och trygghet. Deltagarna ska bli sedda, uppleva att de tillhör gemenskapen och att de får vara med och påverka verksamheten. Vi skapar gemensamma regler, tydlighet i våra samlingar, pedagogiska upplägg och erbjuder lokaler som hjälper till att fokusera.
 3. RESPEKTFULLA MÖTEN
  Barn och unga ska alltid bemötas med respekt och ges utrymme att forma sin egen väg i tro och liv. Vi gör det genom att uppmuntra, utveckla och utmana. Vi ser alla deltagare som aktiva, växande deltagare med potential att utvecklas på olika områden. Ledaren ser och uppmuntrar barn och unga att ta steg i tro och i sitt liv. Det är deltagaren som fattar beslut för sitt liv, ledaren vägleder och visar på möjligheter.

Genom våra verksamheter vill vi erbjuda deltagarna kunskap om Gud och möjlighet att göra personliga erfarenheter av Guds närvaro mitt i livet. Vi vill ge tid och plats för Gud att verka genom att sjunga sånger till Gud, tända ljus och be tillsammans. Vår målsättning är att barn och unga ska få uppleva och erfara Guds närhet, kärlek och godhet.

 1. ERFARA GUD
  Vi formar mötesplatser där vi vill ge tid och utrymme för Gud att möta oss. Genom andakten med bibelberättelse, bön, lovsång, stillhet och ljuständning ges tid för reflektion och gudsmöte. I smågruppen möts vi för att i en mindre gemenskap samtala om livet och erfarenheter av Gud och be för varandra. I gudstjänsten möter vi Gud tillsammans genom sång, bön, predikan och andra uttryckssätt.
 2. UPPMUNTRA TILL STEG I TRO
  Genom verksamheten vill vi uppmuntra till att lära känna och följa Jesus i en sund andlig miljö. Det är en gemenskap som är en vandring, en resa, en upptäckt som pågår hela livet. Därför ger vi utrymme att genom våra verksamheter återkommande få följa Jesus och få kraft att växa i hans närhet.
 3. LEVA UTGIVANDE
  Att göra upplevelser av Gud handlar också om att bry sig om andra, att ge av det vi fått, att praktisera den kärlek som Gud ger till oss. Det kan handla om att samla pengar till ett hjälpprojekt, besöka ensamma och bjuda på fika, packa påsar i mataffären eller hjälpa till i secondhandbutiken. En sådan erfarenhet är en viktig del av att växa och utvecklas i sin tro.

Equmenia vill ge utrymme för barn och unga i alla åldrar att bli delaktiga. De blir inbjudna i ett samtal kring det som är verksamhetens mål. Genom delaktigheten formas gemenskap, samarbete, ansvar och en känsla av att göra något meningsfullt tillsammans.

 1. FORMA EN KULTUR AV DELAKTIGHET
  Vi vill forma en medveten kultur där vi ger tid och utrymme för delaktighet, för både deltagare och föräldrar/vårdnadshavare. Genom en öppen och ärlig dialog kring verksamhetens mål och utformning, blir programmet flexibelt och påverkas av deltagarnas önskemål.
 2. UNDERVISNING FÖR DELAKTIGHET
  Lärande och undervisning utformas så att deltagarnas egna liv, frågor och behov ställs i relation till kristen tro. Genom dialog, lekar, övningar och bibelundervisning sker ett delaktigt lärande. Syftet är att föra samman livsfrågor med bibeln och hjälpa dem att reflektera kring vilka steg de vill ta i sitt eget liv.
 3. SE OCH UPPMUNTRA GÅVOR
  Barn, unga och vuxna är begåvade på olika sätt, har en uppgift och kan göra skillnad. Guds tanke är att vi ska använda dessa gåvor för att göra världen till en bättre plats. Barn och unga är en del av kyrkan och bjuds in att vara med och bidra med sina gåvor. Det kan till exempel innebära att stå i kyrkans café, spela i ett band eller få ett ledaruppdrag.

De sex åldersgrupperna och aktivitetsförslag

Kyrkan och dess gemenskap är en trygg och säker plats.

För barnet är tryggheten central och vi behöver forma trygga samlingar i kyrkan med en grund i att Gud älskar varje barn och tar hand om alla. Även föräldrar behöver känna sig trygga med barnens plats i kyrkan.

BERÄTTELSER

Barnen tycker om att lyssna till korta berättelser som sätter igång deras fantasi. I denna ålder handlar det om att ge grundläggande teman kring vem Gud är, hur Gud har skapat oss, om Guds gränslösa kärlek, och att Jesus vill vara min vän för alltid.

RELATIONER

Att skapa trygga och aktiva relationer är viktigt. Genom att barnet uppfattar sig leva i trygghet med sina föräldrar, så ger det en god grund för barnets gudsbild. Därför är det värdefullt att erbjuda mötesplats för föräldrar att reflektera kring sitt föräldraskap. Det är viktigt med en tillåtande och välkomnande inställning till de små barnen i gudstjänsten.

UPPLEVELSER

Barn föds med en naturlig närhet till Gud. Genom sång, dans och lek, men också i stillhet kan barnen göra upplevelser av Guds närhet. Att ge plats för gudsmöten är att lägga en trygg grund för att tron och tilliten till Gud ska växa.

DELAKTIGHET

För barnen är leken livsviktig för att utvecklas och ledarens roll är att stimulera detta. Genom leken, undervisningen, musiken och andra uttryck så stärks relationen mellan ledare och barn. Ledaren kan växa i sin närhet till Gud genom att inspireras av barnens öppenhet och förmåga att förundras över det de möter.


Aktivitetsförslag

Välja enkla korta berättelser som sätter igång barnens fantasi

Välja barnsånger om Guds kärlek och omsorg om oss

Gestalta bibelns berättelser på olika sätt med hjälp av dockor, bilder, smaker, dofter, rörelser eller andra uttryck

Erbjuda lek- och rithörna i gudstjänstlokalen

Barnsång / babysång

Barnbibelutdelning

Enkla middagar för stora och små

Samtal med föräldrar om barnvälsignelse eller dop

Erbjuda mötesplats för föräldrar att reflektera kring sitt föräldraskap

Känna tillhörighet och erfara Guds kärlek.

I denna ålder är gemenskapen i centrum, både i relation till Gud och varandra. Barnen ställer frågor, vill lära och upptäcka. Därför behöver vi uppmuntra barnets nyfikenhet kring bibelns berättelser som ger mening och riktning för hur vi ska leva tillsammans och ta hand om världen.

BERÄTTELSER

Barnen är nyfikna och älskar berättelser som är kreativt utförda i ord, bild, drama, film, osv. Genom att levandegöra bibelns berättelser kan vi fånga barnens uppmärksamhet och hjälpa dem att förstå hur de kan lita på Gud och göra val som påverkar andra och skapelsen.

RELATIONER

För att bygga relationer med varandra och med Jesus behöver barnen uppleva trygghet i gruppen. Genom tydlighet kring innehåll, upplägg och regler så blir vi en gemenskap som lär tillsammans och lägger grunden för den tro vi vill vägleda dem i.

UPPLEVELSER

När vi möts så tror vi att Gud är mitt ibland oss. Barnen har en naturlig öppenhet för Gud. Därför är det viktigt att ge tid och utrymme för att uppleva Guds närvaro genom bön, sång, ljuständning och andra uttryck.

DELAKTIGHET

Barn och ledare möts kring berättelsen, gemenskapen och mötet med Gud. Ledarens uppgift är att bjuda in barnen till en gemenskap med Gud och varandra, där barnens frågor, tankar och idéer tas på allvar. Genom god planering så ges tid och utrymme för barnens kreativitet och nyfikenhet.


Aktivitetsförslag

Välja bibelberättelser där barnen lär sig mer om vem Gud och Jesus är

Samtala om kristen tro i relation till det barnen möter i vardagen

Skapa goda förutsättningar för samtal och bön där alla kan vara aktiva

Använda leken som ett sätt att upptäcka mer om vem Gud är. För inspiration se equmenia.se/idebank

Inleda samlingarna med att nämna alla vid namn

Inkludera rörelse och lek i samlingarna utifrån barnens olika behov/intressen

Låta föräldrar reflektera över hur man delar sin tro i hemmet på ett kärleksfullt sätt

Forma gudstjänster med alla åldrar

Uppleva gemenskap med Gud och varandra.

Denna mellanålder kallas ibland för ”tweenies”, från engelskans between, mellan barn och tonåren. I denna ålder utvecklas barnets identitet i gemenskap med Gud och varandra. Vi får uppmuntra nära relationer, koppla samman kristen tro med deltagarnas vardag samt ge utrymme för gudsgemenskap och engagemang.

BERÄTTELSER

I denna ålder vill barnen lära mer om sig själva, om Gud och hur allting hänger ihop. Barnen lär känna Gud genom bibelberättelserna, dess sammanhang och Guds närvaro genom den bibliska historien. Viktigt är också att koppla Guds handlande i bibeln till våra liv och vardag. Ledarens vittnesbörd om livet med Gud blir en viktig dimension i en ålder då identiteten formas.

RELATIONER

Kompisarna spelar stor roll, samtidigt som barnen blir mer och mer självständiga. Därför är grupptillhörigheten väldigt viktig. Denna ålder behöver genom samtal, aktiviteter och läger bygga en stark gruppgemenskap. Den gemenskapen ger också utrymme för deltagarnas bidrag till gruppen utifrån sina gåvor.

UPPLEVELSER

Det är viktigt att göra erfarenheter av Guds kärlek och hur Gud går med oss i vardagen. Genom konkreta utmaningar får deltagaren pröva att leva i Guds kärlek till andra och naturen.

DELAKTIGHET

Deltagarna behöver mötas utifrån att de är individer i en grupp med gåvor, erfarenheter och en kreativitet som bidrar till gemenskapen. Ledarens roll är att bygga en stark gruppgemenskap genom att göra deltagarna delaktiga och engagerade.


Aktivitetsförslag

Skapa större förståelse för hur bibelberättelserna hänger samman

Koppla Guds handlande i bibeln till våra liv och vardag

Väcka intresse för att barnen på egen hand kan läsa Bibeln i vardagen

Ge undervisning kring de olika gudstjänstmomenten

Planera verksamhetens innehåll tillsammans med barnen

Välj några bibelberättelser som ni vill fokusera på under terminen

Skriv ned böneämnen i en bok

Låt barnen få uppgifter i gudstjänsten ex. ta upp kollekt, bön eller läsa bibeltexten

Få besök av några församlingsmedlemmar som berättar om sin tro

Få uppleva glädjen i att göra gott för andra

En bearbetning av livet och redskap att möta dess utmaningar.

I de yngre tonåren bearbetas mycket av barndomens erfarenheter och man ställer en mängd frågor kring livet och tron. Den egna personligheten formas och ledarens roll blir att ge plats för bearbetning och visa hur kristen tro kan vägleda i mötet med livets utmaningar.

BERÄTTELSER

Berättelser handlar om mötet mellan deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i bibeln. Genom att föra samman den lilla och stora berättelsen så ger vi utrymme för en bearbetning och en riktning för livet.

Viktigt är också att ge stöd för det som står i bibeln och förklara dess sammanhang.

RELATIONER

I denna ålder vill tonåringarna samtala och utväxla tankar med varandra. I den lilla gruppens gemenskap är vi öppna för oliktänkande, och ger utrymme för att bearbeta livet och tron.

UPPLEVELSER

Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron får vi ge utrymme för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där vi kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Vi får uppmuntra unga till bön och bibelläsning i vardagen.

DELAKTIGHET

En tonåring behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar, som kan ge vägledning och vara goda förebilder. Det sker i en miljö av delaktighet där deltagarna blir involverade, får utrymme att påverka, engageras konkret i församlingens gemenskap och gudstjänstliv.


Aktivitetsförslag

Ge en introduktion till kristen tro genom t.ex. konfirmation eller ungdoms-Alpha

Ge goda grunder till hur vi kan lita på bibelns ord och vad det finns för stöd för det som står i bibeln

Samtala om vilka konsekvenser tron får hemma, i skolan, i mötet med vänner, etc

Samtala om aktuella frågor livet i relation till bibeln och kristen tro

Bjud in andra som delar sina berättelser om tro, och uppmuntra unga att dela sina frågor och erfarenheter

Möjliggöra, stötta och uppmuntra ungdomarna i att lära känna varandra och skapa gemenskap med varandra och ledarna

Uppmuntra unga till engagemang i ungdomsverksamheten, eller andra sammanhang i församlingen

Erbjuda mötesplats för föräldrar där de kan dela glädje och utmaningar kring sin tonåring

Uppmuntra kreativitet som ett sätt att lära och utforska livet och tron

Hjälp och uppmuntran till steg i tro

Att bli vuxen handlar om att hitta sig själv i relation till andra. I denna ålder behöver deltagaren uppmuntras till steg i tro, med stor respekt för individen. Det är också en tid att pröva hur de själva vill bidra till och bli del av kyrkans gemenskap.

BERÄTTELSER

Detta är en tid då många fattar beslut kring tro och livsfrågor. Bibeln är en vägvisare till det goda livet med Gud och varandra. Ledarens roll är att hjälpa unga att bli vän med bibeln genom att läsa och förstå den på egen hand. Bibeln och de egna erfarenheterna får mer och mer bli en vägledning till engagemang och medvetet handlande i vardagslivet.

RELATIONER

När tron i denna ålder mer och mer handlar om vilka vägar vi vill välja i livet, så blir gemenskapen central. Där möter vi och inkluderar alla utifrån var vi befinner oss i relation till Gud, kyrkan och den kristna tron. I en trygg och nära gemenskap läggs en grund för kloka och modiga steg.

UPPLEVELSER

Den Gud vi möter i bibeln är närvarande mitt i livet. Den erfarenheten är viktig i denna ålder. Steg i tro kan ske genom deltagande i kyrkans mötesplatser, i gudstjänst och praktiskt tjänande, men också i vardagen. Unga behöver få uppmuntran och redskap till att vandra i den helige Andens kraft i det egna vardagslivet.

DELAKTIGHET

Att känna sig delaktig, betydelsefull och som en del av församlingen är viktigt. Alla har fått gåvor att bidra med.
Därför bör deltagaren ges utrymme till engagemang i församlingens olika verksamheter. För den som vill stiga in i ledarskapsuppdrag så bör det uppmuntras genom utbildning.


Aktivitetsförslag

Ge utrymme för samtal kring livs- och trosfrågor i relation till kristen tro

Uppmuntra till att lära känna den egna kyrkliga traditionen och få mer kunskap om andra kristna traditioner

Uppmuntra till att låta kunskap och insikt kring tron ta sig uttryck och få konsekvenser t.ex. i vardagen, skola, relationer, familj, sociala medier, livsstilsfrågor, etiska frågor

Ge möjlighet till unga att mötas i smågrupper i hemmen

Bjuda in äldre i församlingen som delar sina erfarenheter av att gå med Gud i vardagen

Uppmuntra och utrusta till att dela sin tro med andra och varandra

Delaktighet i gudstjänstlivet

Koppla ihop ungdomar med vuxna i församlingen för att bli sedd, få råd och uppmuntran i sin kristna tro

Uppmuntra till engagemang genom att låta unga pröva olika ledarroller bland barn, gudstjänst, media, praktiskt m.m.

Uppmuntra till medlemskap i församlingen

Fördjupning och förankring av tron

Som vuxna är vi fria att fatta beslut, göra val och ta ansvar. Tron behöver på samma sätt fördjupas, bli självständig och leda till ansvarsfulla val. Det är en tid då deltagarna också uppmuntras att komma i funktion i församlingen genom ledaruppdrag eller annat engagemang.

BERÄTTELSER

Bibeln ger vägledning för viktiga frågor i livet där ordet prövas i gemenskap med andra. Unga vuxna behöver ges en fördjupad förståelse om den kristna berättelsen och få goda argument för tron (apologetik). Även berättelser och erfarenheter från tidigare generationer blir viktiga.

RELATIONER

Unga vuxna behöver relationer för att pröva sina personliga ståndpunkter och forma sin identitet. Det är fortsatt värdefullt att möta jämnåriga i samma livssituation, samtidigt som församlingens gemenskap över åldersgränserna blir allt viktigare. Där finns människor med livs- och troserfarenheter som kan hjälpa den unge att finna sin väg i livet.

UPPLEVELSER

Verksamheterna som erbjuds bör stärka erfarenheten av Guds närvaro mitt i livet, och uppmuntra till att ta konkreta steg i vardagen genom bibelläsning och bön. Nya former för möten med Gud kan erbjudas som exempelvis retreater eller konferenser om pionjärarbete och församlingsutveckling.

DELAKTIGHET

Att hitta vägar att leva ut sin tro i relation till Gud, sig själv, andra människor och till skapelsen handlar om delaktighet. För att församlingen ska vara relevant för unga vuxna så behöver de bli engagerade och känna att deras erfarenheter efterfrågas, också i fråga om församlingens framtid och riktning.


Aktivitetsförslag

Uppmuntra till att tron får vara en
naturlig del av vardagslivet

Fördjupat samtal kring livs- och trosfrågor i relation till kristen tro

Bjuda in till goda samtal där olika frågor, bibeltolkningar och synsätt kring tro får plats.

Uppmuntra aktivt deltagande i församlingslivet, exempelvis hemgrupp och gudstjänst

Ge utrymme för att finnas med i och med sina gåvor bidra in i församlingslivet

Erbjuda andlig vägledning och retreater där unga får djupna i sin personliga relation till Gud

Skapa mötesplatser och förutsättningar för social gemenskap, t.ex. lunch för unga vuxna efter gudstjänsten eller sportaktiviteter

Skapa konkreta möjligheter till relationsbyggande över åldersgränser, exempelvis på församlingsdagar och församlingsläger

Uppmuntra till medlemskap i församlingen

Hjälpa de som flyttar för studier till
annan ort att finna en kristen gemenskap

Ladda ner affisch över Växa i tro-planen

Beställ Växa i tro-planen

A2-affisch finns att köpa hos Nya musik för 50kr.

Kontakt

Vill du veta mer om Växa i tro-planen eller få ett besök från Equmenias föreningsutvecklare för att utveckla ert arbete?

Kontakta föreningsutvecklaren i din region.

Övriga frågor: Magnus Sternegård