Publicerat 

Växa i tro

Detta är Växa i tro-planen så som vi ser den i scoutarbetet. 

8-12 år UTMANING  Spårar-/upptäckarålder

Hjälp och utmaning att leva som kristen. Scouten ser sig inte längre som ett barn, men är samtidigt inte tonåring. Denna mellanålder kallas därför ibland för ”tweenies”, från engelskans between, mellan. För att skapa möjligheter för scouten att växa i tro är det viktigt att stärka gemenskapen i gruppen, öka närheten till Jesus och utmana till ett kristet liv i vardagen.

Relationer

Kompisarna spelar en viktig roll, samtidigt som man blir mer och mer självständig. Därför är grupptillhörigheten väldigt viktig. Denna ålder behöver genom samtal, aktiviteter och läger bygga en stark gruppgemenskap. Den gemenskapen bör också stimulera individens bidrag till gruppen utifrån sina gåvor.

Upplevelser

Detta är en period i livet då scouten funderar kring vem man är och vad man ska bli. Det är viktigt att göra upplevelser av att Gud är vår vän, och att den relationen utmanar att leva i kärlek till andra. Upplevelsen består också i att få se exempel på hur kristen tro ger konkreta utmaningar i vardagen för ledare och andra vuxna.

Berättelser

I denna ålder gillar scouterna att samla fakta. De är intresserade av detaljer, ställer gärna frågor som öppnar berättelserna. Bibeln kan användas till att söka svar på frågor, lära sig verser utantill och upptäcka Bibeln som helhet. Fantasin och kreativiteten inbjuder till att dramatisera och fantisera kring bibelberättelserna. Det är också viktigt att vägleda scouterna i att tillämpa berättelsernas budskap i vardagen. Bibeln är inte bara berättelsen om vad som hänt, utan också berättelsen om mötet med föräldrar, vänner och skolan.

Delaktighet

Deltagarna behöver mötas utifrån att de är individer i en grupp. Därför är ledarens roll att bygga en stark gruppgemenskap, och på samma gång uppmärksamma och bjuda in individuella initiativ. Det kan handla om att gemensamt göra en terminsplanering, att ha en frågelåda där man kan lämna frågor, att man gör ett Bibeldrama tillsammans efter gåvor och förutsättningar. Målet är att få deltagarna att bli delaktiga och bidra med sina gåvor.

13-15 år BEARBETNING. Äventyrarålder

En bearbetning av det kristna livet och redskap att möta livets utmaningar. I de yngre tonåren bearbetas mycket av barndomens erfarenheter. I takt med att insikten att människor tänker olika börjar också ifrågasättandet av den egna uppväxten. Därför är det viktigt att det finns plats för oliktänkande men också möjlighet att skapa och utveckla en egen identitet i det kristna livet. Tron på Gud blir mer och mer personlig och ledaren hjälper till att vägleda i mötet med livets utmaningar.

Relationer

Typiskt för denna ålder är viljan att samtala och utbyta idéer och tankar med varandra. Det blir ett sätt att växa som individ och bearbeta livet. Som en reaktion på upptäckten att människor kan ha olika uppfattning i frågor blir tonåringen ofta upptagen av hur andra uppfattar en, självbilden formas i relation till andra. I den lilla gruppens trygga gemenskap finns goda möjligheter att bearbetningen av livet och tron sker naturligt i mötet mellan deltagare och ledare.

Upplevelser

Mitt i bearbetningen av livet och den kristna tron så är det viktigt att ge plats för personliga möten med Gud. Andakten är en stund där vi kan tända ljus, be för varandra och hämta kraft mitt i vardagen. Det är också viktigt att vägleda deltagaren i och till den personliga andakten i hemmet.

Berättelser

Berättelsen är här både deltagarens livserfarenhet och Guds stora berättelse i Bibeln. Genom att föra samman dem så ger vi utrymme för en bearbetning. Tonåringen får sin egen erfarenhet bekräftad, men får också ta del av det goda livet som Gud vill ge varje människa. Denna bearbetning leder ofta till nya övertygelser och ger redskap till att möta livets utmaningar.

Delaktighet

En tonåring behöver möta ledare som tar deras frågor på allvar. De behöver ges utrymme att fatta sina egna beslut, utveckla sina egna tankar och idéer och utveckla tro och hopp för sin egen framtid. Det ansvaret har tidigare legat på föräldrarna. Nu står tonåringen på trappsteget till vuxenlivets ansvar och behöver där möta vuxna som kan vara goda förebilder och ge vägledning.

16-20 år VUXENBLIVANDE. Utmanarålder

Kristen tro blir del av det egna livet och ger aktiva val in i vuxenvärlden. I denna ålder lever många unga i flera olika miljöer exempelvis skolan, kyrkan, idrotten och familjen. Att bli vuxen handlar mycket om att hitta sig själv och värderingar som man är trygg i oavsett vilken miljö man rör sig inom. Tron behöver bli till aktiva val i dessa miljöer. Äldre tonåringar behöver mötas med ett vägledande ledarskap som stärker individen och ger möjlighet till aktiva och reflekterade val. Det är också tid att pröva hur du själv kan bidra till gemenskapen.

Relationer

Det är viktigt att frågor kring vem Gud är och vem jag är ryms i gemenskapen. När tron i denna ålder mer och mer leder till aktiva val och handlingar blir gemenskapen ännu viktigare. I gemenskapen finns både möjligheten och modet att göra mycket som man inte skulle kunna göra på egen hand.

Upplevelser

Här fortsätter utmaningen att bli medveten om hur den Gud man läser och talar om också är närvarande i livet. Att vägledas i hur man vandrar i den helige Andens kraft och lever nära Gud i vardagen är viktigt. Tron behöver också få sin främsta källa till möten med Gud i vardagen och inte i gruppen. Därför behöver de unga förses med exempel och redskap för bön och tillbedjan i det egna livet.

Berättelser

Den bibliska berättelsen får mer och mer bli en vägledning till gudsmöten och handlande i vardagslivet. I berättelsen ryms en vishet, en vision om det goda livet tillsammans med Kristus. Målet med berättelsen för denna åldersgrupp är att leda mot personliga ställningstaganden i mötet med Bibelns karaktärer. Bibeln bör vara en bok som man med stöd läser och upptäcker på egen hand.

Delaktighet

Att som ung känna sig delaktig, betydelsefull och som en del av församlingen är viktigt. Därför bör man uppmuntra till att bidra i församlingens olika sammanhang, ex. barnverksamhet, gudstjänst, praktiskt arbete, media med mera. Man medverkar utifrån tanken om att alla har fått gåvor att bidra med. Här ryms också tanken kring ungt ledarskap, vilket bör uppmuntras genom vägledning och utbildning. Man bör också bjudas in i reflektionen kring församlingens kallelse och göras delaktiga i formandet av församlingens framtid.