Publicerat 

Metod

Att starta en tonårsverksamhet

Målet med tonårsverksamheten är inte i första hand att fylla ett antal samlingar med innehåll. Börja med att fundera på hur behoven och förutsättningarna ser ut där du finns. Vilka är målgruppen? Har de några önskemål och behov? Vad ser du för behov? Försök samla ett par personer eller en grupp som vill vara med och tänka och planera tillsammans med dig. Planera sedan innehåll och aktiviteter.

Vad är målsättningen? I Equmenias material för tonårsverksamhet Väven – trådar som bygger ett tonårsarbete så definieras tre övergripande behov och mål:

  • att börja terminen med att medvetet bygga relationer i gruppen
  • att ha aktiviteter som ger en smak av ett liv med Jesus 
  • att ge tonåringarna möjlighet att utvecklas och växa i sina gåvor

Utifrån detta är terminen strukturerad i tre terminsblock: Relationer, Aktiviteter och Projekt.

Värderingar för tonårsverksamheten

Det är viktigt att ha gemensamma värderingar i ledargruppen som definierar vad som är det centrala ni vill ge till tonåringarna. Ett förslag är att utgå ifrån Equmenias värdeord för allt sitt arbete nationellt, regionalt och lokalt:

Kärlek: Att i en medvetenhet om Jesu kärlek till alla människor bemöta andra med kärlek och tjänande.

Gemenskap: Vi behöver varandra. Att få finnas med i en gemenskap att vara tacksam över och se den som en del i Kyrkans större gemenskap.

Lärjungaskap: Det som formar oss. Bearbeta värderingar och livsfrågor i ljuset av Jesus. Växande: Vi är aldrig till endast för oss själva. Att öppna för yngre årskullar och nya vänner.

Tillbedjan: Det är när vi påminns om Guds kärlek och storhet som vi får ny kraft. Tillbedjan finns med i alla samlingar i andakten, mötet med Gud.

Hur lägger man upp en tonårskväll?

Inför en termin med tonårsverksamhet är det inte bara terminsplaneringen som är viktig. Att hitta en fungerande form för samlingarna är minst lika viktig. Även här är grundfrågan vilka mål och behov ni har i er verksamhet och hur man skapar en tonårsverksamhet som möter detta. Här följer en möjlig form för samlingarna som bygger på delarna:

Samla ledarna: En samling där ledarna går igenom uppgifter och behov inför kvällen och får tid att be tillsammans.

Grunda kvällen: Det första mötet med tonåringarna som bygger trygghet genom en tydlighet från ledarna och som ger smak åt kvällen.

Landa i mötet: Ett tillfälle att se och lyssna in var och en av tonåringarna och att i bön visa på Guds intresse för deras livssituation.

Var aktiv: Det som vi vanligen kallar aktiviteten för kvällen.

Möt Gud: En andakt där utrymme ges just för att göra upplevelser av möten med Gud. Bygg relationer: Tid att fika och umgås tillsammans.

Väven – trådar som bygger ett tonårsarbete

Väven har två delar. En första del som rymmer samlade erfarenheter och forskning runt ungdomars situation, att forma sitt arbete runt en vision och en tilltro till tonåringars förmåga att bidra med sina gåvor och förmågor. Dessa delar bygger upp ett grundmönster, en väv utifrån vilken en terminsplanering kan göras.

Den andra delen är ett konkret upplägg för tonårsarbete med planering, andaktsförslag, tävlingsupplägg och allt annat som behövs för att med ytterst få justeringar kunna användas en termin i församlingens tonårsarbete.

Läs mer om materialet i Materialbanken.