Publicerat 

Söndagsskola Pakistan

Söndagsskola - Pakistan

Söndagsskoleprojektet i Pakistan drivs av Diocese of Raiwind – Church of Pakistan. Målet med söndagsskolan är att skapa en plattform där barn kan få växa i kunskap om bibel, tro och i gemenskap med Gud. Barnen får också utvecklas i en miljö där kärlek och respekt för varandra är viktigt oavsett vilken samhällsklass eller trostillhörighet människor tillhör.

Med hjälp av våra gåvor kan fler söndagsskolelärare utbildas och mer aktiviteter ordnas. Kyrkan i Pakistan ser också söndagsskolan som ett viktigt verktyg för att förändra samhället på fler nivåer. I likhet med många andra länder har Pakistan problem med ojämlikhet mellan män och kvinnor. Därför betonas flickors deltagande i söndagsskolans aktiviteter och i utbildningen av söndagsskolelärare och andra volontärer är det lika många män och kvinnor som deltar och utbildas. Det är ett sätt att se till alla barn får samma chans att delta i söndagsskolan och att det både finns manliga och kvinnliga förebilder för eleverna att se upp till.

Varje vår anordnar söndagsskolorna Color Day där de påminner sig själva och varandra om när livet kom åter efter syndafloden och att Gud genom regnbågen ger människan löftet att inte överge henne. Då lär de sig också om vikten att värna Guds skapelse och ta hand om miljön.

Pakistan är också ett land med konflikter mellan olika trostillhörigheter och etniska grupper. Därför arbetar söndagsskolan aktivt med fred och att sprida Bibelns fredsbudskap. Vid julen 2016 anordnade söndagsskolan en fredsfest där 2500 barn, varav flera hundra muslimska barn, deltog och lyfte fram barnens behov av fred. På de här sätten får söndagsskolan vara en plattform där barn får höra om Jesus, där Pakistan får höra om freden och alla får lära sig om hopp.

Gåvorna som samlades in 2017 har bland annat bidragit till att alla söndagsskolelärare har fått åka på vidareutbildning och retreat för att orka fortsätta leda söndagsskolan och den unga kyrkan i Pakistan. I Pakistan ser man arbetet som läggs ned i söndagsskolan som ett arbete för att lägga grunden för den framtida kyrkan.

Equmenia stödjer olika projekt som våra systerkyrkor har startat och driver. Genom att ge pengar till Alla på Samma Kula bidrar du till finansieringen av nuvarande och framtida projekt. Var med och gör skillnad!

 

Fakta

• Projektet drivs av Equmenias systerkyrka Diocese of Raiwind – Church of Pakistan.

• Equmenia har stöttat projektet sedan 2015 via insamlingsarbetet Alla på samma kula.

• Projektet har nått över 3000 barn och har tack vare våra gåvor kunnat starta söndagsskolor i sex nya församlingar där ungdomar har fått träning som söndagsskolelärare.

• I söndagsskolan får barn en chans att höra om Jesus, fred och hopp. Söndagsskolan hålls samtidigt som den vanliga gudstjänsten vilket gör det lättare för föräldrar att ta med sina barn till kyrkan.

• Equmenias stöd går även till fortbildning och utveckling för ledarna i söndagsskolan som kyrkan i Pakistan också ser som kyrkans framtida ledare.

• Skolorna jobbar också aktivt med jämlikhet, fred mellan religioner, miljö och försöker ge barn och vuxna hopp om framtiden.

Ge en gåva

Det ekonomiska stödet Equmenia ger till våra kompiskyrkors verksamhet i andra länder sker inom ramen för det som kallas ”Alla på samma kula”. Du kan alltid ge direkt till Equmenias internationella arbete genom att swisha till 123 281 26 00 och märka insättningen med ”Alla på samma kula” eller sätta in pengar märkta med ”Alla på samma kula” på bankgironummer 293-0543.