Scoutstrategin 2020-2030

Vad vill vi fokusera på inom Equmeniascout? Vad är viktigt för oss? Vart vill vi vara i 2030? För att svara på dessa frågor har Equmeniascout tagit fram en strategi för perioden 2020-2030 som godkändes av riksstämman i nov 2020. Strategin består av 7 områden och för att den ska bli möjlig att följa kommer vi fokusera på ett eller några områden varje år.

Utifrån strategin har nationella scoutstaget valt att jobba med fokusår, år där vi fokuserar extra mycket på vissa delar av scoutstrategin. För 2022 har staget valt punk 1 som handlar om rekrytering. Vi kommer därför ha en särskilt rekryteringskampanj i samband med scoutstart i augusti / september.

Själva scoutstrategin innehåller även en nutidsanalys och kan laddas ner här:

Equmenias vision är ”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.” För att gå i riktning mot visionen vill vi under perioden 2020-2030 särskilt fokusera på dessa sju områden:

  1. Vi blir fler scouter som stannar allt längre i rörelsen. Vi vill att fler ska få växa i den gemenskap vi är i Equmenia. Medlemmar oavsett ålder får växa och utvecklas inom Equmeniascout, detta gäller inte minst scouter i äventyrar- och utmanaråldern (12-15 och 15-18 år). Vi vill att fler ska upptäcka vad scouting inom Equmenia innebär och därför vill vi stolta och trygga visa vår scoutverksamhet. Vi vill inspirera församlingar som inte har scoutverksamhet till att starta scouting samt nå personer i målgrupper som Equmeniascout traditionellt inte har nått. Vi vill inspirera och visa på olika sätt att bedriva scouting, exempelvis genom familjescouting, scouting i skolan eller scouting i utsatta områden. 
  2. Det är meningsfullt och roligt att vara scoutledare samtidigt som det är lätt att rekrytera nya ledare. Vi vill ge det bästa vi har till barn och unga i vår verksamhet. Det gör vi genom att ledare känner mening, glädje och stöd i det uppdrag vi står i tillsammans med övriga ledare. Utifrån Equmenias värdegrund rekryterar vi ledare och andra resurser från flera grupper till exempel bland föräldrar, församlingsmedlemmar, studenter och tidigare scouter. Vi arbetar med ett hållbart ledarskap där scouter och ledare kan vara aktiva under lång tid i olika livssituationer.
  3. Vi har goda, tydliga och respektfulla samtal om tro. Vi vill att alla barn och unga ska få möjlighet att upptäcka och möta livet med en stadig grund i vilka vi är, vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Vi samtalar om livets viktiga frågor och speglar oss själva i Bibelns berättelser. Vi är öppna, nyfikna och respekterar varandra i tankar om tro och livets stora frågor samtidigt som vi är tydliga med vad Equmenia, Equmeniakyrkan och vi själva står för. Detta har sin grund både i vår kristna tro och i scoutlagen. 
  4. Samhällsengagemang är en viktig del av vår scoutverksamhet. Vi vill vara med och förvandla det samhälle och den värld som vi är en del av. Vår kristna tro och scoutmetoden motiverar oss att ha ett samhällsengagemang som rör bland annat klimat, hållbarhet, rättvisa, fred och omsorg om andra människor – både nära och långt borta. Vi vill vara synliga, kända och tydliga medspelare i de lokalsamhällen vi verkar. 
  5. Utveckla användandet av scoutmetoden och se till att våra scoutledare är väl rustade. Vi vill att barn och unga får växa och utvecklas genom scouting. Därför vill vi tydligt fördjupa och utveckla förståelsen för och användandet av scoutmetoden. Vi vill stötta nya och gamla ledare i sitt ledarskap inom scouting samt hur man är ledare i en kristen barn- och ungdomsorganisation. Vi vill förändra och utveckla utbildningskulturen så att våra ledare ständigt får växa vidare i sitt ledarskap.
  6. Scouter känner delaktighet och får möjlighet att växa i ansvar. Vi vill forma dagens och framtidens ledare och goda samhällsmedborgare. Genom Equmenias scoutverksamhet ges barn och unga möjlighet att växa i ansvar och utmanas i att leda varandra. Vi vill att barn och unga ska nå sin fulla potential och få växa i delaktighet, ledarskap och demokratisk skolning utifrån den trygga miljö patrullen och föreningen utgör. 
  7. Scouting utförs i ömsesidig samverkan med församlingen. Vi vill att scouterna känner samhörighet med församlingen och berikas av denna gemenskap, samt att församlingen känner glädje, ansvar och delaktighet för dess scoutverksamhet. Equmenia med dess scoutverksamhet är ett uttryck av Equmeniakyrkans vision ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen” där förening och församling delar gemenskap och hör ihop.