Sammanfattning regionstämman 2022

Årets regionstämma arrangerades i ett lite kylslaget Vännäs lördagen den 19 november. Fjorton ombud utgjorde den beslutande skaran varav tolv stycken var på plats i Vännäs och två med på Zoom.

Sedvanliga beslut så som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och ansvarsfrihet för styrelsen behandlades. Framåtsyftande beslut så som fastställande av en verksamhetsplan för 2023 samt ekonomiskt mål och rambudget för 2023 fastställdes. Det ekonomiska målet beslutades vara maximalt -20 000 kr och rambudget är satt till att respektive verksamhetsområde har en ram där resultatet är enligt nedanstående tabell.

VerksamhetsområdeNettoresultat
Barn-8 000 kr
PULS-4 500 kr
Ungdom16 000 kr
Unga vuxna-7 000 kr
Scout-10 000 kr
Gaming-5 500 kr
Utbildning-6 900 kr
Övrigt4 000 kr
Finansiella intäkter10 900 kr
Summa rambudget-11 000 kr
Ekonomiskt mål-20 000 kr
Återstående belopp för tillträdande regionstyrelse att disponera-9 000 kr

Instruktionerna för Konfirmationsfonden justerades och därtill diskuterades om hur ett nytt bidragssystem kan utformas. Regionstyrelsen har sedan stämman 2021 uppdraget att utarbeta ett nytt bidragssystem som ska läggas fram för beslut vid regionstämman 2023.

Nytt för i år är att regionstämman har fått sin egen maskot. En nalle som nästkommande arrangerande förening tar hand om fram till nästa regionstämma. En fråga som dök upp under stämman är vad regionstämmonallen ska heta. Kanske blir detta en fråga för att skriva en motion till nästa regionstämma som är den 27 maj 2023 i Ytterbyn, Kalix.

När protokollet för regionstämman är justerat kommer det att publiceras på Equmenia Nords organisationssida.