Publicerat 

Ledarutbildningar

Det är viktigt att man som ledare och förening ägnar tid åt sin utveckling. Med tanke på att varje tid har sin prägel behöver man kompetens och metoder som möter behov för dagens människor.  Utveckling kan ske på olika sätt. I vissa fall kan en utbildning vara det som får en att upptäcka något, som ger redskap och metoder att göra något nytt.  Andra gånger kan det vara så att man får en idé som prövas, för att se vad man kan göra eller inte göra. För Equmenia är utveckling en viktig fråga därför att utveckling handlar om att göra det man gör, fast enklare och bättre. Låt därför utveckling vara en del av föreningens liv och ledarens uppdrag. I varje region finns en föreningsutvecklare som har till uppgift att hjälpa föreningar att utvecklas. Equmenia erbjuder olika utbildningar för att rusta och utveckla ledare.

Trygga Möten

Trygga Möten är en utbildning på ca 2-3 timmar som handlar om att förhindra att barn och unga utsätts för övergrepp. Kursen kan genomföras i föreningen som en ledarkväll, utbildningsdag eller enskilt via webben. I en Trygga Möten-kurs tar man bland annat upp vad som menas med ett övergrepp, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i föreningen, vad man gör om ett barn berättar att det är utsatt för övergrepp och om man kan se om ett barn är utsatt för övergrepp. Kursen är obligatorisk för alla scoutledare och ska genomföras vart tredje år.

Föreningar som vill genomföra Trygga Möten-kursen på hemmaplan kontaktar i första hand föreningsutvecklaren vid respektive region.

Växa i tro

En Växa i tro-utbildning handlar om att se hur man kan arbeta utifrån Equmenias övergripande ideologiska arbete, Växa i tro. Utbildningen visar hur man som förening kan planera sin verksamhet så den möter barn och ungas olika behov. Utbildningen handlar om att se hur man kan arbeta i föreningen utifrån Växa i tros fyra ledord som är berättelser, relationer, upplevelser och delaktighet. Utbildningen kan utformas så den passar föreningens alla ledare och de olika verksamheterna. Det kan också rikta sig till ett verksamhetsområde för att se hur man där kan arbeta med Växa i tros grunder.

Utbildningen genomförs i föreningen med hjälp av kursledare från region eller Equmenias nationella kansli. Den kan genomföras under en dag eller som kvällsutbildning.

Styrelseutbildning

Grunden för allt arbete i Equmenia är den lokala föreningen. Den behöver, förutom ledare för de olika verksamhetsdelarna, också en styrelse. Att sitta i styrelsen kan vara spännande när man får tänka långsiktigt och ha visioner. Det kan också vara svårt då man behöver fatta en del viktiga beslut som har betydelse för föreningen. Som styrelse behöver man också kunna en del praktiska saker som att göra dagordning, skriva protokoll och göra verksamhetsplan.

I en styrelseutbildning tar man bland annat upp hur det konkreta styrelsearbetet går till men visar också hur man kan arbeta kreativt och uppgifter som kan kännas stela och tråkiga.

Equmeniakyrkan och Equmenia genomför regelbundet styrelseutbildningar. Det är också möjligt att genomföra en styrelseutbildning för och med en lokal styrelse.

Ska´Ut

Ska´Ut är Equmenias grundläggande scoutledarutbildning. Det omfattar tre delar och ger en god grund för att vara ledare i scout. Läs mer

Alla barn är lika olika

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder Equmenia och studieförbundet Bilda denna grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd. En grundläggande tanke är att de förhållningssätt  som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn.

LÄS MER OM KURSEN

 

Eventuella frågor, kontakta ola.rikner@equmenia.se