Mångfaldsträning pass 2: Mångfald och integration

Mångfaldsträning: Integration och mångfald

Integration och mångfald är två begrepp som ofta dyker upp. Här får vi lära oss vad integration, segregation, assimilation och mångfald innebär.

Mångfald är inte någonting som bara uppstår av sig självt, det är resultatet av en långsiktig träning på att öppna upp sin verksamhet och sitt hjärta för att fler ska kunna känna sig välkomna, sedda och hemma. Mångfaldsträning ger alla de som är Equmenia, föreningar, styrelser och medlemmar, chansen att bli lite bättre på att kunna välkomna några fler.

Syftet med den här övningen är att visa på hur grupper konstrueras utifrån vissa aspekter medan andra aspekter helt bortses ifrån. 

Se filmen tillsammans som en introduktion i begreppen integration, segregation, assimilation och mångfald.

Om ni behöver påminnas om vad som sas i filmen, vad de olika begreppen betyder eller något annat finns en text som utvecklar ämnet lite till som bifogad fil längst ner. 

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.
1 Kor 12:12-20

Vad du behöver

  • Små klistermärksprickar, eller liknande, i olika färger

Så här går det till

Sätt en prick i var persons panna, se till att några har likadana färger medan någon eller några är själva om sin.

Be deltagarna sedan att ställa sig i grupper men ge inga övriga instruktioner.

När deltagarna har delat in sig kan du fråga varför de har delat upp sig som de har. Eventuellt har de flesta grupperna bildats utifrån vilken färg de har på plupparna.

Fråga de ensamma hur det känns att vara ensam. Be grupperna fundera över hur de skulle kunna inkludera fler i sin grupp. Om de behöver vägledning kan du tipsa om att de kanske har andra saker gemensamt med de som är själva om sina färger som de kan skapa nya grupper omkring.

Vad finns det för fler scenarion ni kan tänka er kan dyka upp i er verksamhet? Pröva dem gärna! 

Reflektion

Reflektera gärna tillsammans i gruppen. Här är förslag till samtalsfrågor:

  • Vad är viktigt för att du ska känna dig som en del i en grupp? 
  • Varför tror du att vi människor ofta delar in varandra som vi gör? 
  • Vad är viktigt att tänka på för att alla ska kunna känna sig som likvärdiga delar i en grupp? 

Källa

Equmenias mångfaldsträning består av 4 delar med varsin film som kan användas i många olika grupper. Alla delar finns att hitta här i Idébanken. Mångfaldsträningen är framtagen av Henric Götefelt.