Publicerat 

Hållbarhetspolicy

Ett sätt att jobba med hållbarhet är att sätta upp gemensamma regler och mål, exempelvis i en policy. Alla lokalföreningar har på Equmenias riksstämma bestämt att Equmenia ska ha en hållbarhetspolicy.

I policyn finns regler för Equmenis personal och tips och råd till föreningar, ledare och medlemmar i Equmenia. Policyn är uppdelad i sex olika delar som behandlar olika aspekter av hållbarhet. Exempelvis resande, alkohol, jämlikhet och jämställdhet. Här nedan finns ett kort sammandrag av de olika delarna.

Policyn i sin helhet

Miljöspringiskog

Miljödelen av Hållbarhetspolicyn handlar om oss människors ansvar för Guds skapelse. Som kristen rörelse vill Equmenia arbeta aktivt mot förstörelsen av skapelsen. Det handlar dels om att lära sig mer om hur miljön fungerar och hur vi människor både är en del av den och en kraft som påverkar den. En annan aspekt är att styra vad vi köper och hur vi exempelvis väljer papper till trycksaker eller undvika onödig konsumtion av förbrukningsvaror. Equmenias föreningar, ledare och medlemmar uppmuntras också till att lära sig mer, resa resurseffektivt och utmana sin församling att agera för ett ekologiskt hållbart samhälle.

Resande

I den här delen av policyn finns regler och uppmuntran gällande miljövänligt resande. Equmenias personal reser mycket i tjänsten, framför allt på besök hos Equmeniaföreningar runt om i landet. Grundregeln är att resor ska göras med tåg. Det är ett bra och smidigt sätt att resa, det är både bra för miljön och det gör det också möjligt att jobba under resan. Bil och flyg ska bara användas i undantagsfall. Equmenias föreningar, ledare och medlemmar uppmuntras att ta tåg och använda bil och flyg så lite som möjligt.

Scoutdax 2012Rättvis handel

Genom det vi konsumerar kan vi ta små steg mot en mer rättvis värld. Den här delen av policyn handlar om att vi kan visa kärlek till vår nästa genom att ta ansvar för vad vi köper. Exempelvis ska livsmedel som exempelvis kaffe, bananer med mera som konsumeras ofta av Equmenias personal vara Fairtradecertifierad. Genom goda exempel och engagemang, exempelvis genom att vara medlem i Faitrade Sverige och aktiva i Kyrka för Fairtrade, kan Equmenia påverka fler att handla Fairtrade. Equmenias föreningar, ledare och medlemmar uppmuntras dels till att lära sig mer om Fairtrade och rättvis handel, dels att själva köpa sådana produkter och också påverka sin församling så att de exempelvis blir en Kyrka för Fairtrade.

Jämställdhet och jämlikhet

Den här delen av policyn handlar om hur vi ska behandla var38andra. Vi tror att Gud har skapat oss alla som unika personer med olika gåvor och färdigheter. För att alla dessa fantastiska saker ska kunna komma fram och få plats är det viktigt att vi funderar igenom och agerar för att motverka begränsande strukturer och normer. Vissa saker är självklara och även fastlagda i svensk lag. Som att den som vill vara eller redan är föräldraledig inte ska diskrimineras för det. Andra saker är sådant som inte är lag men som vi ändå vill sträva efter. Som att all kommunikation som Equmenia sysslar med ska syfta till att spegla mångfald och inte befästa könsstereotypa normer.  Equmenias föreningar och medlemmar uppmuntras exempelvis till att arbeta för att föreningen ska vara ett sammanhang där alla bemöts på ett likvärdigt sätt.

Alkohol, tobak och narkotika

Equmenia har valt att inte likställa tobak med alkohol och narkotika. Policyn har därmed inga regler kring om en vuxen person använder tobak. Däremot ska ingen påverkas till att börja använda tobak i Equmenia-sammanhang. Alla Equmenias arrangemang ska dock vara fria från alkohol och narkotika. Equmenias definition av vad som räknas som alkoholfritt är produkter som innehåller mindre än 0,1 procent alkohol. Ledare i Equmenias lokalföreningar uppmuntras att komma ihåg att de på många sätt är förebilder för andra medlemmar i Equmeniaföreningen och fundera igenom sin syn på alkohol och tobak och ha en återhållsam syn på det.