Revisor

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete, på uppdrag av föreningens medlemmar. Revisorerna väljs på årsmötet av föreningens medlemmar.

Hur många revisorer som föreningen ska välja bör stå i stadgarna. Enligt Equmenias normalstadgar ska man välja två revisorer och en revisorssuppleant (suppleant = reserv).

En revisor kan inte sitta i styrelsen och bör heller inte vara gift med, ihop med, förälder till eller barn till någon i styrelsen.

Vad ska de granska?

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna ska kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur de förhåller sig till en eventuell budget. Men också hur ekonomin stämmer med beslut som har fattats av styrelsen.

Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Har styrelsen kontroll över att dessa regler följs av ledare och utskott? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen.

Revisorerna är också ansvariga för att göra en förvaltningsrevision. Det innebär att de ska titta på hur styrelsen förvaltar (tar hand om) sitt uppdrag.  De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka frågor som tagits upp och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen tagit får t.ex. inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att kontrollera att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat.

När ska de göra sitt jobb?

Ofta är revisorerna bara aktiva inför årsmötet. Det är inte fel att göra så, men det är bättre om revisorerna och styrelsen har kontakt under hela året. Då är det lättare att hålla koll på vad som händer och i god tid få svar på saker man undrar över.