Ordlista

I förenings och styrelsesammanhang finns en massa ord som man ibland använder. Måste man använda de här orden? Nej, oftast inte! Men här kommer en ordlista så att ni kan få lite koll när orden dyker upp. 

AcklamationAcklamation är ett sätt att fatta beslut på. Det innebär att man ropar ja när ordförande frågar och ett beslut ska godkännas eller inte. Istället för att räcka upp handen eller lämna in röstsedlar.
AdjungeradEn person som är adjungerad är någon deltar i styrelsemötet utan att ha rösträtt. Det kan t.ex. vara en anställd, eller en representant från församlingens styrelse.
AUFörkortningen AU står för Arbetsutskott. Det är en liten grupp av personer ur föreningens styrelse. AU kan förbereda frågor till styrelsemöten och även få i uppdrag att besluta om saker mellan möten.
BeslutEtt beslut är när man har bestämt någonting. Ofta säger man att man “Fattar beslut”
Bidrags-grundandeEn förening som är bidragsgrundande är en förening som Equmenia kan söka pengar för hos staten och som sedan kan få ett eget bidrag från Equmenia.
BordläggaOm man bordlägger en fråga så tas den upp på nästa möte. En fråga som bordläggs på ett styrelsemöte tas upp på nästa styrelsemöte. En fråga som bordläggs på ett årsmöte tas upp på nästa årsmöte eller föreningsmöte.
BudgetEn budget är en uträkning på hur man tror att ekonomin ska se ut det år som kommer.
FyllnadsvalEtt fyllnadsval görs om en person som t.ex. är vald att sitta i styrelsen i två år avslutar sitt uppdrag redan efter ett år.
FörvaltaAtt förvalta något betyder att sköta och ha hand om. Styrelsen förvaltar föreningens ekonomi. De tar alltså hand om pengarna.
Högsta beslutande organÅrsmötet är föreningens högsta beslutande organet. Det betyder att det är årsmötet som bestämmer över allt som händer i föreningen och utser en styrelse som fattar beslut mellan årsmötena.
Justerare/justeringspersonJusteraren läser igenom protokollet efter ett styrelsemöte för att se så att det som står är det som sas på mötet. Justeraren skriver sedan under protokollet.
KonstituerandeAtt konstituera betyder att organisera. På ett konstituerande möte bestämmer man vem som ska göra vad i styrelsen.
Lägga till handlingarnaIbland fattar man beslut om att lägga något till handlingarna. Det betyder att man lägger det i föreningens arkiv tillsammans med originalprotokollet från mötet. Revisionsberättelsen och en rapport från kassören hör till det man brukar lägga till handlingarna.
MandatMandat betyder ungefär att ha fått ett uppdrag. Det kan t.ex. vara att ha fått mandat att sköta föreningens ekonomi.
MotionEn motion är ett förslag som lämnas från en medlem till ett årsmöte eller föreningsmöte.
NormalstadgarFör att underlätta för föreningar så har Equmenia tagit fram normalstadgar som en förening kan använda sig av. De visar vad som behöver finnas med i stadgar och vad som särskilt betecknar en Equmeniaförening.
Organisations-nummerOrganisationsnumret är som föreningens personnummer. Det är inget som krävs för att vara en förening men det kan ibland behövas om man har kontakt med myndigheter eller om man ska köpa något till föreningen. Ett organisationsnummer ansöker man om hos Skatteverket.
PartAtt vara part, t.ex. “att vara part inför domstol” innebär att föreningen gemensamt har en viss roll. Det är en grupp människor som tillsammans har ett ansvar.
PraxisPraxis är det sätt man brukar göra saker, t.ex. i en förening. Regler kan alltid tolkas, och genom att man har bestämt på vilket sätt man ska tolka den skrivna regeln skapas praxis.
PresidiumPresidiet är de personer som leder ett större möte, t.ex. ett årsmöte. Det är ofta en eller flera ordföranden och sekreterare. På en förenings årsmöte är presidiet oftast två personer, ordförande och sekreterare. På Equmenias riksstämma är det ofta fem personer, tre ordföranden och två sekreterare.
PropositionEn proposition är ett förslag som lämnas från styrelsen till ett årsmöte.
ProtokollDe anteckningar som skrivs under ett möte/sammanträde.
Reservera sig /reservationOm man inte tycker som det beslut som fattas under ett möte kan man reservera sig. Om man gör det så måste man säga det under mötet, så skrivs det upp i protokollet.
RevisorEn revisor granskar det arbete som föreningens styrelse gör och skriver en revisionsberättelse till årsmötet.
RösträknarePå ett årsmöte kan det ibland behövas någon som räknar röster. Det kan t.ex. behövas om det är många medlemmar med på årsmötet och det är väldigt jämt i någon särskild fråga.
SammankallandeDen som är sammankallande i en styrelse eller grupp är den som ser till att alla vet om att det är dags för möte. I en styrelse är det ofta ordförande som har det uppdraget.
SekreterareDen person som skriver anteckningar/protokoll under ett möte/sammanträde.
Styrelsemöte/sammanträdeEtt styrelsemöte/sammanträde är det tillfälle då styrelsen träffas för att fatta beslut (bestämma saker). Vid styrelsemöten skriver man alltid protokoll.
Suppleant/ersättareEn suppleant eller en ersättare är en person som ska vara beredd att hoppa in om någon annan som valts till ett uppdrag inte har möjlighet att genomföra det. T.ex. om en av de valda revisorerna blir sjuk  hoppar revisorssuppleanten in.
SäteI föreningssammanhang så betyder säte den ort som föreningen finns i.
Valberedning/Valkommitté/Nominerings-kommittéValberedning och valkommitté betyder samma sak. Det är den grupp som jobbar inför ett årsmöte med att tillfråga personer till olika uppdrag. Det kan t.ex. vara att sitta i styrelsen eller att bli ledare.
VerifikationerVerifikation är inom bokföring ett eller flera underlag som används för att styrka en enskild post i bokföringen. Det kan till exempel vara en faktura som kommit in.