Till vilka sammanhang kan man skicka ombud? 

Publicerat 
Till vilka olika sammanhang har föreningen och församlingen möjlighet att skicka ombud? Finns Östra Götalands Distrikt kvar? Hur fungerar det kring gårdarna? Till vilka tillfällen ska församlingar/föreningar välja ombud och när inträffar samlingarna? Frågorna kan vara många. Här har vi sammanställt vad som gäller 2020 för Equmenia och Equmeniakyrkan Region Öst.
Equmenia 

Alla Equmeniaföreningar i regionen har rätt att skicka ombud till Equmenia Öst Regionstämma, som är årsmötet för Equmenia Öst. Denna kommer äga rum den 10/10 2020, plats är ännu ej bestämd.

Varje förening har också rätt att skicka ombud till Equmenias Riksstämma, som brukar äga rum i november. Plats är ännu ej bestämd.

Equmeniakyrkan 

Varje församling i Region Öst har rätt att utse en Representant till Förtroenderådet. Förtroenderådet har ingen formell beslutsfunktion, men fungerar som en informationskanal och en samtalsplats mellan den regionala kyrkoledaren och församlingarna i regionen. Representanten ska registreras i Repet, och det är ifrån den representationslistan kallelser utgår. Förtroenderådet brukar ha en samling på våren och en samling i samband med regionfesten på hösten.

Till Regionfesten för Equmeniakyrkan Region Öst är alla i regionen varmt välkomna!  Regionfesten innefattar inga förhandlingar eller valda ombud, utan är just en fest, varför inga ombud väljs. Datum för detta är ännu ej bestämt, men Regionsfesten brukar äga rum samtidigt som Regionstämman.

Varje församling har rätt att välja ombud till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens, som år 2020 äger rum den 21-23 maj i Malmö.

Distrikt & gårdar 

Östra Götalands distrikt av SMK/SMU är nerlagt – inga ombud väljs.

Strandgården och Klintagården har årsmöte dit alla församlingar i Equmeniakyrkan Region Öst har rätt att skicka ombud.  Kallelse och material kommer från gårdarnas respektive styrelser och inte från Region Öst.