Publicerat 

Verksamhetsplan

Equmenias riksstämma beslutar om den nationella verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är uppdelad under rubrikerna gemenskap, växande och lärjungaskap.

Gemenskap

Den lokala föreningen skall ha glädje av att vara med i Equmenia.

”Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från varandra, hur skall man då kunna uppfatta vad som spelas? Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid?; Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.” (1 Korinthierbrevet 14:7-8, 26, 33a)

1. Att föreningsbesök efterfrågas av lokalföreningarna och att minst 150 besök genomförs av Equmenias nationellt anställda och ideellt engagerade.

2. Att tillsammans med Equmeniakyrkan ta fram en handbok för förenings- och församlingsutveckling (Kyrka för hela livet). (Gäller till 2017.)

3. Att utveckla en utbildning om barn med särskilda behov i vår verksamhet.

4. Att utveckla och tillämpa Equmenias varumärkesstrategi i syfte att stärka Equmenias varumärke. (Gäller till 2017.)

5. Att genom 8 aktiviteter stärka gemenskapen och samverkan mellan Equmeniakårer och övriga scoutsverige, samt med andra organisationer som bedriver scouting på kristen grund i Sverige. (Gäller till 2017.)

6. Att representera lokalföreningarnas intressen och vara med och påverka i kyrkornas och scoutrörelsens internationella och nationella samarbetsorgan. (Gäller till och med 2017.)

7. Att ta fram en långsiktig strategi för vad Equmeniascout ska vara 2028. (Gäller till 2017.)

8. Att arrangera ett nationellt scoutläger 2019 med minst 3 000 deltagare. (Gäller till 2019.)

9. Att under 2016 genomföra en missionsresa med en eller flera Equmeniaföreningar.

10. Att vara med och genomföra 7 stycken Pulsläger.

11. Att anordna tre nationella events som samlar deltagare och ledare från Pulsgrupperna. (Gäller till 2017.)

Växande

Att bli fler medlemmar och finna nya språk som gör evangeliet tillgängligt, så att fler kommer till tro på Jesus och väljer att följa honom.

”Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom” (Matteusevangeliet 4:19–20)

”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteusevangeliet 28:18-20)
 
”De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.” (Apostlagärningarna 2:41)

12. Att från 1 januari 2015 till 31 december 2016 redovisa tillväxt med minst 1000 medlemmar inom lokalföreningarnas verksamhet.

13. Att stärka Equmenias demokratiarbete genom att medlemmar i olika åldersgrupper får vara med i beslutsprocesser.

14. Att i samverkan med lämpliga samarbetspartners starta upp och stödja minst en pionjärförening. (Gäller till 2017.)

15. Att utforma och tillämpa ett strategiskt arbete med avsikt att utrusta personer i åldern 20 – 25 år i deras tro och som ledare. (Gäller till 2017.)

16. Att arrangera en nationell utbildningssatsning där minst 400 ideella ledare deltar. (Gäller till 2018.)

17. Att lyfta fram och stärka bibelläsning hos personer i åldern 16–25 år för att den egna tron skall fördjupas. (Gäller till 2018.)

18. Att inspirera och utrusta minst 20 föreningar så att de kan utveckla sina kulturella verksamheter såsom dans, drama, bild och form.

19. Att i samarbete med Equmeniakyrkan och Karlskoga folkhögskola genomföra en utbildning för pionjärarbete med sammanlagt tolv deltagare.

20. Att ytterligare tolv föreningar startar Pulsgrupper.

21. Att identifiera och uppmuntra 15 band med koppling till våra föreningar att bli en del av Equmenia samt att stötta dem i deras musicerande.

22. Att vid de skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i relevanta utbildningar. (Gäller till 2017.)

Lärjungaskap

Att uppmuntra och inspirera till fördjupat lärjungaskap där nuvarande och blivande ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud ger.

”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.” (1 Korinthierbrevet 12:4-7)

”Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. (Kolosserbrevet 1:9b-10)

”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.” (1 Petrusbrevet 4:10)

23. Att fortsatt arbeta för att Växa i tro blir Equmenias övergripande ideologiska arbete.

24. Att minst 50 deltagare per år deltar i Apg29. (Gäller till 2019.)

25. Att stödja församlingsanställda som arbetar med barn och unga med utgångspunkt i ”Equmenias ledarhandbok” och ”Strategi för anställda”.

26. Att genomföra 5 aktiviteter för att stärka det diakonala perspektivet inom Equmenia.

27. Att till Materialbanken ta fram ett andaktsmaterial för scout.

28. Att tillsammans med någon av Equmenias folkhögskolor starta en bibelskola i storstadsmiljö. (Gäller till 2018.)

29. Att Equmenias hållbarhetspolicy ska få genomslag i rörelsens nationella, regionala och lokala verksamhet.

30. Att minst 75 % av ledarna inom Equmenias verksamhet har genomgått kursen Trygga Möten i någon form.

31. Att minst 12 ungdomar per år deltar i en bibellinje med idrottsprofil. (Gäller till 2017.)

32. Att inspirera och utrusta minst 20 barnkörledare och lovsångsledare.

33. Att i egen regi eller tillsammans med lämplig samarbetspartner planera och genomföra utbildningar där minst 150 ideella ledare deltar.

34. Att minst 15 personer arbetar som praktikanter eller volontärer i idrottsprojekt som drivs tillsammans med Equmeniakyrkan och våra kompiskyrkor.

35. Att genomföra 10 aktiviteter i syfte att utveckla nätverken och relationerna mellan Equmenia (individ, föreningar, regioner och nationellt) och våra kompiskyrkor.

36. Att med stöd från vårt insamlingsarbete bedriva internationella partnerskapssamarbeten och samarbeta kring minst fyra projekt varje år. (Gäller till 2017.)

37. Att tillsammans med Equmeniakyrkan upprätta ett praktikantprogram med minst 8 deltagare.