Publicerat 

Vara bidragsgrundande förening

Så här lätt ser du till att just din lokalförening är bidragsgrundande för Equmenia. (Denna information är uppdaterad och gäller för 2016.)

  • Lokalföreningen har antagit egna stadgar (antagna på föreningens årsmöte) och är självständig från församlingen (utan att för den skull ge avkall på att ta emot goda råd och visdomsord från församlingsrepresentanter och andra kloka personer i omgivningen). Stadgarna är föreningens regelbok. Med bra och tydliga stadgar underlättas arbetet för styrelsen och ledarna. Equmenia har tagit fram normalstadgar för lokalföreningar som kan vara till stor hjälp när föreningens stadgar ska tas fram. I normalstadgarna finns vissa paragrafer som måste finnas med för att föreningen ska få vara en bidragsgrundande Equmeniaförening. Därför rekommenderar Equmenia samtliga lokalföreningar att använda dem som grund till sina stadgar. Equmenias normalstadgar hittar du här. Föreningens stadgar ska skickas in och vara godkänd av Equmenias nationella styrelse, de skickas till stadgar@equmenia.se.
  • Lokalföreningen har en egen styrelse eller ett ungdomsråd, förslagsvis minst 5 personer: ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter. Personerna i styrelsen är valda av lokalföreningens medlemmar ­­­- de som ytterst sett beslutar om verksamheten och dess ekonomi. Under året är det lämpligt att ha minst två protokollförda styrelsemöten.
  • Lokalföreningen har ett uppdaterat medlemsregister där det går att utläsa föreningens namn och medlemsår. Varje medlem som finns med i medlemsregistret ska under 2016, under en period som innefattar den 31 december 2016, ha tagit aktiv ställning till medlemskap, det vill säga betalat sin medlemsavgift eller skrivit under på att personen vill vara medlem (vilken variant som föreningen använder regleras i stadgarna). Följande uppgifter ska finnas med i medlemsregistret för varje enskild medlem: namn, adress, födelsedatum samt gärna datum för aktivt ställningstagande till medlemskap. Medlemmar som har begärt utträde ur föreningen ska inte finnas med i registret.
  • Minst 60 % av föreningens medlemmar den 31 december 2016 ska vara mellan 6 och 25 år för att föreningen ska betraktas som bidragsgrundande. (Om föreningen har verksamhet som riktar sig till yngre deltagare, 0-5 år, låt gärna barnet och föräldrarna vara med i verksamheten som deltagare utan krav på att de ska ta aktiv ställning till medlemskap i föreningen.)
  • Alla föreningar behöver rapportera in hur många bidragsgrundande medlemmar föreningen har den 31 december 2016 oavsett föreningens egen indelning av medlemsperiod.
  • Om lokalföreningen tar ut terminsavgift framgår det att terminsavgiften inkluderar medlemsavgift för hela kalenderåret. Detta för att även de som enbart deltagit i lokalföreningens verksamhet under första vårterminen ska kunna räknas som bidragsgrundande medlemmar den 31 december.
  • Lokalföreningen sammanställer efter varje avslutat verksamhetsår en verksamhetsrapport där ni berättar om det gångna verksamhetsårets aktiviteter. Av verksamhetsrapporten ska det framgå vilka som satt i styrelsen och hur många medlemmar som tagit aktiv ställning och ingick i åldrarna 6-25 år föreningen hade under det senaste avslutade verksamhetsåret samt per den 31/12 -2065 (om medlemsåret inte följer kalenderåret).
  • Lokalförening sparar alla medlemsunderlag i minst fem år. Med medlemsunderlag menas medlemsregister och medlemsansökningar/bevis på enskilda medlemmars inbetalningar av medlemsavgift samt verksamhetsrapport och medlemsstatistik. Datum för aktivt ställningstagande till medlemskap ska framgå av medlemsunderlaget för varje enskild medlem.